Aktivni projekti

 • Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda uslijed potresom pogođenog područja Aglomeracije Zaprešić
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije klizišta na županijskoj cesti ŽC 1037
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelazne naprave iznad upornjaka U2 na vijaduktu Hreljin u km 60+600 na autocesti A6 Rijeka-Zagreb
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima sanacije klizišta Duge ulice i sanacije klizišta u ulici Josipa Kolara u Merenju
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima na vraćanju u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području naselja Plešivica, Prilipje, Vranov dol i Gornja Reka
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima na vraćanju u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području naselja Pavlovčani, Donji Desinec, Vlaškovec i Okičko Orešje
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima na vraćanju u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području naselja Cvetković, Lokošin dol, Breznik Plešivički i Zdihovo
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima na vraćanju u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području naselja Gornja Kupčina, Vukšin Šipak, Guci i Čeglje
 • Nadzor nad rekonstrukcijom na početku spojne ceste DC1 do nerazvrstanih cesta NC212300 i NC209800 kod Krapine-raskrižje s kružnim tokom prometa
 • Nadzor nad izvođenjem radova obnove sustava oborinske odvodnje, odvodnje otpadnih voda, vodovoda i dijela državne ceste DC8, dionica 006-Stara cesta kroz grad Senj
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije vijadukta Vršci, desno i lijevo, u km 148+818, autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
 • Obavljanju nadzora radova sanacije odrona na padini ispod vodospreme Pogledić u Glini
 • Stručni nadzor i koordinator II zaštite na radu na projektu kanalizacijski sustav odvodnje otpadnih voda grada Opuzena, podsustav Mala Neretva, crpne stanice CS Rosp i CS Strimen
 • Stručni nadzor nad radovima sanacije prijelazne naprave na vijaduktu Melnik na autocesti A6 Rijeka-Zagreb
 • Stručni nadzor građenja nad radovima izgradnje brane retencije Ogulin s pripadajućim objektima, faza IV
 • Stručni nadzor i koordinator II zaštite na radu na izgradnji dijela kanalizacijskog sustava Drniš zapad 2
 • Stručni nadzor i usluga koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice – 4., 5. i 6. etapa
 • Stručni nadzor nad radovima sanacije prijelaznih naprava mosta Česma desno na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac
 • Usluga stručnog nadzora nad radovima adaptacije zgrade gradske tržnice Vinkovci
 • Stručni nadzor nad radovima sanacije prijelazne naprave na vijaduktu Lazi u km 21+200 desno na autocesti A6 Zagreb-Rijeka
 • Usluge nadzora nad radovima sanacije i završetka gradnje po građevinskim dozvolama na području grada Petrinje
 • Usluge stručnog nadzora nada izvođenjem radova izgradnje retencije Stublovac i uređenje potoka Stublovac i Potočani
 • Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora II zaštite na radu u tijeku
 • Građenja nad izvođenjem radova na izgradnji centra mini atletike u gradu Zaprešiću
 • Usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje Gornje Plavnice
 • Usluge nadzora nad radovima sanacije šteta uslijed potresa sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Petrinje
 • Usluge nadzora nad izgradnjom pretovarne stanice Karlovac
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije nadvožnjaka u čvoru Varaždinske toplice u km 38+540, autocesta A4 Zagreb-Goričan
 • Stručni nadzor nad izgradnjom odvodnje za naselja Lužnica u Zaprešiću
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelazne naprave na vijaduktu veliki Svib na autocesti A6 Zagreb – Rijeka
 • Ugovor o uslugama nadzora nada izvođenjem radova na rekonstrukciji lijevoobalnih nasipa Pušćine
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije asfaltnog zastora kolnika na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac od km 74+800 do km 80+550 (lijevo i desno)
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije asfaltnog zastora kolnika na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac od km 110+000 do km 114+000 (desno)
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelazne naprave na vijaduktu Čičave na autocesti A6 Zagreb – Rijeka
 • Stručni nadzor nad vodovodom i odvodnjom u Kodrmanovoj ulici – Faza 1
 • Ugovor o uslugama nadzora nad radovima izgradnje kompostane Metković
 • Stručni nadzor i koordinator II zaštite na radu nad rekonstrukcijom i dogradnjom unutarnje i vanjske odvodnje na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Maslenica – Zadar 1
 • Stručni nadzor nad radovima sanacije nadvožnjaka – Velika Mlaka
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije mosta Nova Zelina u km 56+946, autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac
 • Stručni nadzor nad sanacijom pješačkih staza na vijaduktu Duman u km 158+340, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Stručni nadzor nad radovima sanacije sustava odvodnje na službenom prolazu u km 148+340, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelaznih naprava na mostu Dobra u km 52+243 na autocesti Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom zamjenskog propusta u Maloj Kosnici
 • Stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijske mreže naselja Gornji i Donji Jarek
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije nadvožnjaka u čvoru Perušić u km 170+096 i čvoru Gospić u km 181+362, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom javnih kanala u ulicama Jabukovac, Paunovac i Slavujevac na Tuškancu
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na čišćenju akumulacijskog jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta
 • Usluge nadzora nad provedbom EU Projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“
 • Stručni nadzor nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodospreme u Vidu
 • Usluge nadzora na projektu poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić
 • Ugovor o uslugama nadzora radova nad izgradnjom sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Metković
 • Usluge nadzora radova na izgradnji sustava odvodnje aglomeracije Opuzen – dio u kanal Mala Neretva
 • Usluge nadzora nad izvođenjem radova – vodoopskrba Općine Staro Petrovo Selo – izgradnja priključaka u naseljima Staro Petrovo Selo, Godinjak, Vrbova, Štivica, Komarnica
 • Stručni nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda – sanitarna kanalizacija etapa 2
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina
 • Usluge stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova za potrebe projekta „Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica-Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima“
 • Obavljanje poslova stručnog nadzora nad sustavom upravljanja gubicima-dogradnja postojećeg nadzorno-upravljačkog sustava uspostavom kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu javnog isporučitelja vodnih usluga u Gračacu
 • Stručni nadzor nad provedbom projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“
 • Kompletan stručni nadzor nad provedbom projekta „Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na pordučju aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo”
 • Stručni nadzor nad provedbom projekta rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćivanje otpadnih voda Aglomeracije Petrinja
 • Stručni nadzor i usluge koordinatora II ZNR nad provedbom projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška“
 • Usluge izrade projektne dokumentacije za izradu spojnog cjevovoda VS „Baltić Brdo“ u Glini
 • Usluga izrade projektne dokumentacije za izradu crpne stanice „Baltić Brdo“ u Glini
 • Usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukcije državne ceste DC22, dionica Cubinec – Sveti Ivan Žabno s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole
 • Izrada studijske i projektne dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Bjelovar 2, „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Bjelovar, Gudovac i Rovišće“
 • Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Trg. dr. F. Tuđmana, Ulici žrtava domovinskog rata i Hrvatskoj ulici u Glini
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta grada Siska
 • Izrada projektne dokumentacije za obnovu kolnika državne ceste DC41 na dionici Koprivnička Rijeka – Vojakovački Kloštar
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC22, dionica Guščerovec-Križevci, duljine 6,5 km
 • Izrada detaljne projektne dokumentacije podsustava Miholjac – Viljevo u okviru sustava navodnjavanja Karašica
 • Usluga izrade projektne dokumentacije podsustava Miholjački Poreč u okviru sustava navodnjavanja Krašica
 • Usluge vođenja projekta nad izgradnjom sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo u Sesvetama – sliv sabirnog kanala „Šimunčevećka“
 • Usluge vođenja projekta nad cjelovitom obnovom zgrada oštečenih u potresu za potrebe Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Upravljanje projektom „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ grada Bjelovara
 • Upravljanje projektom izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
 • Vođenje projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara
 • Vođenje projekta građenja magistralnog cjevovoda Glina – Maja – Dragotina
 • Vođenje projekta nad izgradnjom PS Jalševec, vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara
 • Vođenje projekta nad izgradnjom i rekonstrukcijom javnih kanala u Južnoj ulici s odvojcim
 • Usluge koordinatora II zaštite na radu nad radovima sanacije klizišta Duge ulice i sanacije klizišta u ulici Josipa Kolara u Merenju
 • Geodetske usluge kod izgradnje novog naselja s obiteljskim kućama u Vojniću
 • Geodetske usluge Donje Taborište
 • Geodetske usluge Majske Poljane
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbe naselja Pokupska Slatina, Zaloj, Gračenica Šišinečka i Stankovac
 • Izrada parcelacijskog elaborata kč.br. 1670 k.o. Glina, ishođenje RUGČ i provedba istog radi evidentiranja podataka o zgradama na kč.br. 2324/1 k.o. Knin za Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
 • Geodetski nadzor nad izvođenjem radova pri izgradnji Branimirove ulice u Sesvetama od Zagrebačke ceste do Brestovečke ulice, faza I.
 • Izrada usklađenja katastra i zemljišne knjige, te elaborata parcelacije i formiranja građevinskih čestica „Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od šetališta Sunjskog do Graduše“ IV faza
 • Izrada geodetskih podloga za uređenje autobusnih stajališta za grad Sisak
 • Stručni geodetski nadzor građenja nad radovima na pregradnom mjestu retencije Ogulin, faza I.
 • Geodetska podloga za izradu spojnog cjevovoda VS „Baltić Brdo“
 • Geodetska podloga za izradu projektne dokumentacije za izradu crpne stanice „Baltić Brdo“
 • Geodetske podloge za izradu idejnog i glavnog projekta za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Trg dr. Franje Tuđmana, Ulici žrtava Domovinskog rata i Hrvatskoj ulici u Glini
 • Stručni geodetski nadzor nad izvođenjem radova sa izradom snimke izvedenog stanja i izradom elaborata za upis u katastar i zemljišne knjige ovjeren od strane područnog ureda za projekt regulacije Orljave
 • Geodetski radovi u sklopu izrade projektne dokumentacije za obnovu kolnika državne ceste oznake DC41, dionica Koprivnička Rijeka-Vojakovački Kloštar, duljine 6.8 km
 • Geodetski radovi u sklopu izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC22, dionica Cubinec-Sveti Ivan Žabno, duljine 8.4 km
 • Geodetske podloge za izradu projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta grada Siska