Aktivni projekti

 • Stručni nadzor nad radovima sanacije nadvožnjaka – Velika Mlaka
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije upornjaka na nadvožnjaku u čvoru Jankomir
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije mosta Nova Zelina u km 56+946, autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac
 • Stručni nadzor nad sanacijom pješačkih staza na vijaduktu Duman u km 158+340, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije nadvožnjaka Smolčić u km 211+114, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Stručni nadzor nad radovima sanacije sustava odvodnje na službenom prolazu u km 148+340, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelaznih naprava na mostu Dobra u km 52+243 na autocesti Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova gradnje vodoopskrbne mreže naselja Dubranec
 • Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom zamjenskog propusta u Maloj Kosnici
 • Nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog kolektora od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška do recipijenta na lokaciji Visoka Greda
 • Stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijske mreže naselja Gornji i Donji Jarek
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije mosta Žutica u km 66+174 (lijevo i desno) na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Zumbulske ulice i ulice Buzinščak, GČ Podsused Vrapče
 • Stručni nadzor i koordinator II zaštite na radu „Rekonstrukcija odlagališta otpada Dubravica, Faza 4 u Metkoviću“
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelazne naprave na u čvoru Jankomir – krak 2/1 u km 14+573
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelaznih naprava na mostu kanal Sava – Odra u km 10+800 na autocesti A11 Zagreb – Sisak
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije nadvožnjaka u čvoru Perušić u km 170+096 i čvoru Gospić u km 181+362, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelaznih naprava iznad stupišta S4 i S7 na vijaduktu Zalesina – sjever u km 35+050 i u km 35+000 na autocesti A6 Zagreb – Rijeka
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad sanacijom mosta derivacijski kanal u km 21+325 na autocesti A4 Zagreb – Goričan
 • Stručni nadzor i obavljanje poslova koordinatora II nad rekonstrukcijom Podsusedske aleje
 • Stručni nadzor i koordinator II zaštite na radu na projektu rekonstrukcije društveno – interpretacijskog doma u Lipicama
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom javnih kanala u ulicama Jabukovac, Paunovac i Slavujevac na Tuškancu
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na čišćenju akumulacijskog jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta
 • Usluge nadzora nad provedbom EU Projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“
 • Stručni nadzor nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodospreme u Vidu
 • Usluge nadzora nad izvođenjem radova – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Bodovaljci – Laze – Godinjak
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom Velebitske ulice u Sesvetama -izgradnjom dijela nogostupa
 • Usluge nadzora na projektu poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić
 • Obavljanje poslova stručnog nadzora nad: Sustav upravljanja gubicima-dogradnja postojećeg nadzorno-upravljačkog sustava uspostavom kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu javnog isporučitelja vodnih usluga
 • Usluge stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova za potrebe projekta „Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica-Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima“
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina
 • Stručni nadzor nad provedbom projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“
 • Kompletan stručni nadzor nad provedbom projekta „Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na pordučju aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo”
 • Stručni nadzor nad provedbom projekta rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćivanje otpadnih voda Aglomeracije Petrinja
 • Stručni nadzor i usluge koordinatora II ZNR nad provedbom projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška“
 • Stručni nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda – sanitarna kanalizacija etapa 2
 • Stručni nadzor nad sanacijom prijelaznih naprava mosta Drava I, autocesta A4 u km 23+220
 • Stručni građevinski nadzor građenja tijekom izvođenja radova – Regulacija Orljave na području Ciglenika i Bečica
 • Stručni nadzor nad izgradnjom (produženjem) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Podsused-Vrapče
 • Usluge nadzora nad izvođenjem radova – vodoopskrba Općine Staro Petrovo Selo – izgradnja priključaka u naseljima Staro Petrovo Selo, Godinjak, Vrbova, Štivica, Komarnica
 • Usluge nadzora radova na izgradnji sustava odvodnje aglomeracije Opuzen – dio u kanal Mala Neretva
 • Ugovor o uslugama nadzora radova nad izgradnjom sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Metković
 • Izrada projektne dokumentacije glavnog projekta izgradnje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda radna zona  Vukovinsko polje – Vukovina
 • Izrada glavnog – izvedbenog projekta rekonstrukcije Nove ceste – Zadarske ulice
 • Usluga izrade projektne dokumentacije podsustava Miholjački Poreč u okviru sustava navodnjavanja Krašica
 • Izrada studijske i projektne dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Bjelovar 2, „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Bjelovar, Gudovac i Rovišće“
 • Usluge izrade projektne dokumentacije za izradu spojnog cjevovoda VS „Baltić Brdo“ u Glini
 • Usluga izrade projektne dokumentacije za izradu crpne stanice „Baltić Brdo“ u Glini
 • Usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukcije državne ceste DC22, dionica Cubinec – Sveti Ivan Žabno s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole
 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukcije ulice Lučko u Zagrebu
 • Izrada glavne projektne dokumentacije za rekonstrukciju – izgradnju odvojaka Dračevičke ulice u Zagrebu
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju odvojka Kvintičke ulice- Idejni projekt
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za dio ulice Graberje – idejni projekt
 • Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Trg. dr. F. Tuđmana, Ulici žrtava domovinskog rata i Hrvatskoj ulici u Glini
 • Izrada glavnog i izvedbenog projekta Ulice Mije Haleuša, I. Etapa
 • Izrada glavnog i izvedbenog projekta Ulice Mije Haleuša, II., III. i IV. Etapa
 • Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u gradskoj četvrti Podsljeme; Vodoopskrbni cjevovodi u ulicama: Prostišno, Podrebernica, Šestinski prilaz, Draškovec, Rijeznica i Topolje
 • Izgradnja idejnog, glavnog i izvedbenog projekta javnog kanala u odvojku Ulice Kameščice (Čučerska cesta, od kbr. 374)
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC22, dionica Guščerovec-Križevci, duljine 6,5 km
 • Izrada projektne dokumentacije i protupožarnih elaborata za gradnju vodoopskrnih cjevovoda u gradskoj četvrti Brezovica
 • Izrada projektne dokumentacije za obnovu kolnika državne ceste DC41 na dionici Koprivnička Rijeka – Vojakovački Kloštar
 • Izrada detaljne projektne dokumentacije podsustava Miholjac – Viljevo u okviru sustava navodnjavanja Karašica
 • Upravljanje projektom „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ grada Bjelovara
 • Upravljanje projektom izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
 • Vođenje projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara
 • Vođenje projekta građenja magistralnog cjevovoda Glina – Maja – Dragotina
 • Vođenje projekta nad izgradnjom sabirnog kanala i mreže Kupinečki Kraljevec I. etapa – Brezovica
 • Pružanje savjetničke usluge upravljanja projektom gradnje za ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade jašionice za zemljišnoknjižni odjel općinskog građanskog suda u zagrebu
 • Vođenje projekta nad izgradnjom PS Jalševec, vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara
 • Vođenje projekta nad izgradnjom i rekonstrukcijom javnih kanala u Južnoj ulici s odvojcima
 • Usluga koordinatora II na izgradnji vodoopskrbne mreže u projektu Dubranec II
 • Usluge koordinatora II zaštite na radu na dionici Josipdol – Gračac
 • Usluge koordinatora II tijekom izvođenja radova izgradnje „Turističko-rekreacijskog resorta Rasoja“
 • Izrada parcelacijskog elaborata kč.br. 1670 k.o. Glina, ishođenje RUGČ i provedba istog radi evidentiranja podataka o zgradama na kč.br. 2324/1 k.o. Knin
 • Geodetski nadzor nad izvođenjem radova pri izgradnji Branimirove ulice u Sesvetama od Zagrebačke ceste do Brestovečke ulice, faza I
 • Izrada usklađenja katastra i zemljišne knjige, te elaborata parcelacije i formiranja građevinskih čestica „Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od šetališta Sunjskog do Graduse“ IV faza
 • Geodetsko – katastarske usluge u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta
 • Izrada geodetskih podloga za uređenje autobusnih stajališta za grad Sisak
 • Izrada geodetskih i parcelacijskih elaborata za Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
 • Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja „zamjenskog cjevovoda do VS Pogledić“, izrada geodetske podloge za građevine i zahvate u prostoru „zamjenskog cjevovoda do VS Pogledić“, izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja „zamjenskog cjevovoda do VS Pogledić“
 • Izrada geodetskih podloga za gradnju vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u gradskoj četvrti Podsljeme
 • Izrada geodetskog elaborata iskolčenja građevine i iskolčenje građevine, izrada geodetskog elaborata evidentiranja građevine u katastru i zemljišnoj knjizi
 • Stručni geodetski nadzor građenja nad radovima na pregradnom mjestu retencije Ogulin, faza I
 • Geodetska podloga za izradu spojnog cjevovoda VS „Baltić Brdo“
 • Geodetska podloga za izradu projektne dokumentacije za izradu crpne stanice „Baltić Brdo“
 • Geodetske podloge za izradu idejnog i glavnog projekta za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Trg dr. Franje Tuđmana, Ulici žrtava Domovinskog rata i Hrvatskoj ulici u Glini
 • Geodetski radovi u sklopu izrade projektne dokumentacije za obnovu kolnika državne ceste oznake DC41, dionica Koprivnička Rijeka-Vojakovački Kloštar, duljine 6.8 km
 • Geodetski radovi u sklopu izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC22, dionica Cubinec-Sveti Ivan Žabno, duljine 8.4 km
 • Geodetske podloge za izradu projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta
 • Geodetska podloga za izradu glavnog-izvedbenog projekta rekonstrukcije Nove ceste-Zadarske ulice
 • Geodetska podloga za izradu glavnog i izvedbenog projekta Ulice Mije Haleuša
 • Geodetske podloge za izradu glavne projektne dokumentacije za rekonstrukciju-izgradnju odvojaka Dračevičke ulice
 • Stručni geodetski nadzor nad izvođenjem radova sa izradom snimke izvedenog stanja i izradom elaborata za upis u katastar i zemljišne knjige ovjeren od strane područnog ureda za projekt regulacije Orljave
 • Izrada geodetskog elaborata parcelacije za zahvat“ Regulacija kanala Črnac“