Aktivni projekti

 • Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu na rekonstrukciji vodoopskrbnog i feklanog kolektora u ulici Kaetana Knežića u Senju
 • Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na Uređenju priobalnog pojasa – Žnjanski plato u gradu Splitu
 • Ugovor o uslugama nadzora nad radovima obnove rukavca Drave “Heresznye“ na rkm 186
 • Usluge stručnog nadzora rekonstrukcije i nadogradnje NUS-a u gradu Gospiću
 • Stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom pristupnih prometnica oko kompleksa XII. Gimnazije Međugorska u Zagrebu
 • Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje na području općine Marija Gorica i naselja Kupljenovo
 • Usluga kompletnog nadzora nad radovima izgradnje dodatnih zidova za zaštitu od buke uz južnu obilaznicu grada Osijeka, dionica koridor Vc čvorište Tenjska
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom javnog kanala u Vinogorskoj ulici u naselju Staro Brestje
 • Ugovor o stručnom nadzoru nad radovima održavanja pješačke staze/nogostupa u ulici Petra Krešimira IV u Metkoviću
 • Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u Kačićevoj ulici između Ilice i Zelenog vala u gradu Zagrebu
 • Usluge stručnog nadzora i kontrolna ispitivanja rekonstrukcije sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića
 • Usluge nadzora nad radovima izgradnje vodoopskrbe naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budićina
 • Stručni nadzor građenja nad radovima zaštite HŽ pruge u zoni retencije Ogulin, faza II.
 • Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu na projektu sanacija kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda grada Opuzena, podsustav Mala Neretva
 • Usluga nadzora nad izgradnjom odvodnje u sklopu nerazvrstane prometnice k.č.br. 1455/12, k.o. Brdovec
 • Nadzor nad izvođenjem radova nad vodoopskrbnom cjevovodu na spojnoj cesti između Hruševačke i Kupljenske ulice u Zaprešiću
 • Nadzor nad izvođenjem radova nad javnom sanitarnom kanalu na spojnoj cesti između Hruševačke i Kupljenske ulice u Zaprešiću
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije vijadukta Stara Sušica desno u km 27+100 na autocesti A6 Bosiljevo-Rijeka
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad sanacijom kolnika na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, dionica od km 28+500 do km 34+500 desno
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad sanacijom kolnika na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, dionica od km 54+360 do km 60+900 desno i lijevo
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad sanacijom kolnika na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, dionica od km 60+900 do km 67+400 desno i lijevo
 • Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom vodovodne mreže u ulici Rudeka Sutlara u Mariji Gorici
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelaznih naprava na vijaduktu HŽ u km 77+066 na autocesti A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj, dionica Đakovo-Sredanci
 • Stručni građevinski nadzor nad radovima modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici Svilaj-Bicko Selo s izgradnjom berme sa servisnim putem
 • Stručni nadzor nad radovima sanacije prijelaznih naprava na podvožnjaku Lenci u km 21+300 i km 20+700 autoceste A7(GP Rupa-Orehovica) smjer Rupa
 • Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda uslijed potresom pogođenog područja Aglomeracije Zaprešić
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije klizišta na županijskoj cesti ŽC 1037
 • Nadzor nad rekonstrukcijom na početku spojne ceste DC1 do nerazvrstanih cesta NC212300 i NC209800 kod Krapine-raskrižje s kružnim tokom prometa
 • Nadzor nad izvođenjem radova obnove sustava oborinske odvodnje, odvodnje otpadnih voda, vodovoda i dijela državne ceste DC8, dionica 006-Stara cesta kroz grad Senj
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije vijadukta Vršci, desno i lijevo, u km 148+818, autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
 • Stručni nadzor građenja nad radovima izgradnje brane retencije Ogulin s pripadajućim objektima, faza IV
 • Stručni nadzor i koordinator II zaštite na radu na izgradnji dijela kanalizacijskog sustava Drniš zapad 2
 • Stručni nadzor i usluga koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice – 4., 5. i 6. etapa
 • Stručni nadzor nad radovima sanacije prijelazne naprave na vijaduktu Lazi u km 21+200 desno na autocesti A6 Zagreb-Rijeka
 • Usluge nadzora nad radovima sanacije i završetka gradnje po građevinskim dozvolama na području grada Petrinje
 • Usluge stručnog nadzora nada izvođenjem radova izgradnje retencije Stublovac i uređenje potoka Stublovac i Potočani
 • Usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje Gornje Plavnice
 • Usluge nadzora nad radovima sanacije šteta uslijed potresa sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Petrinje
 • Usluge nadzora nad izgradnjom pretovarne stanice Karlovac
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije nadvožnjaka u čvoru Varaždinske toplice u km 38+540, autocesta A4 Zagreb-Goričan
 • Ugovor o uslugama nadzora nada izvođenjem radova na rekonstrukciji lijevoobalnih nasipa Pušćine
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije asfaltnog zastora kolnika na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac od km 74+800 do km 80+550 (lijevo i desno)
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije asfaltnog zastora kolnika na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac od km 110+000 do km 114+000 (desno)
 • Stručni nadzor i koordinator II zaštite na radu nad rekonstrukcijom i dogradnjom unutarnje i vanjske odvodnje na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Maslenica – Zadar 1
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije mosta Nova Zelina u km 56+946, autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac
 • Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom zamjenskog propusta u Maloj Kosnici
 • Stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijske mreže naselja Gornji i Donji Jarek
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije nadvožnjaka u čvoru Perušić u km 170+096 i čvoru Gospić u km 181+362, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Usluge nadzora nad provedbom EU Projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“
 • Stručni nadzor nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodospreme u Vidu
 • Usluge nadzora na projektu poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić
 • Ugovor o uslugama nadzora radova nad izgradnjom sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Metković
 • Usluge nadzora radova na izgradnji sustava odvodnje aglomeracije Opuzen – dio u kanal Mala Neretva
 • Obavljanje poslova stručnog nadzora nad sustavom upravljanja gubicima-dogradnja postojećeg nadzorno-upravljačkog sustava uspostavom kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu javnog isporučitelja vodnih usluga u Gračacu
 • Stručni nadzor nad provedbom projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“
 • Kompletan stručni nadzor nad provedbom projekta „Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na pordučju aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo”
 • Stručni nadzor nad provedbom projekta rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćivanje otpadnih voda Aglomeracije Petrinja
 • Usluge izrade projektne dokumentacije za izradu spojnog cjevovoda VS „Baltić Brdo“ u Glini
 • Usluga izrade projektne dokumentacije za izradu crpne stanice „Baltić Brdo“ u Glini
 • Usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukcije državne ceste DC22, dionica Cubinec – Sveti Ivan Žabno s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole
 • Izrada studijske i projektne dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Bjelovar 2, „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Bjelovar, Gudovac i Rovišće“
 • Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Trg. dr. F. Tuđmana, Ulici žrtava domovinskog rata i Hrvatskoj ulici u Glini
 • Izrada projektne dokumentacije za obnovu kolnika državne ceste DC41 na dionici Koprivnička Rijeka – Vojakovački Kloštar
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC22, dionica Guščerovec-Križevci, duljine 6,5 km
 • Izrada detaljne projektne dokumentacije podsustava Miholjac – Viljevo u okviru sustava navodnjavanja Karašica
 • Usluga izrade projektne dokumentacije podsustava Miholjački Poreč u okviru sustava navodnjavanja Krašica
 • Usluge upravljanja projektom izgradnje i opremanja Dječjeg vrtića „Sveta Klara“ u Zagrebu
 • Vođenje projekta nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda Ilica, od Vinogradske do ulice Črnomerec u Zagrebu
 • Vođenje projekta nad izgradnjom javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Prilesje u Zagrebu
 • Usluge upravljanja projektom izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Sesvetskom Kraljevcu
 • Usluge vođenja projekta nad izgradnjom sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo u Sesvetama, sliv sabirnog kanala „Šimunčevečka“
 • Usluge vođenja projekta nad izgradnjom sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo u Sesvetama – sliv sabirnog kanala „Šimunčevećka“
 • Usluge vođenja projekta nad cjelovitom obnovom zgrada oštečenih u potresu za potrebe Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Upravljanje projektom „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ grada Bjelovara
 • Upravljanje projektom izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
 • Izrada plana izvođenja i usluge koordinatora II zaštite na radu na projektu rekonstrukcije sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije grada Gospića
 • Izrada geodetskog elaborata bujice Krvavica
 • Geodetski elaborat za potrebe uređenja Sukošanskog potoka i lijevog pritoka Debeljak
 • Geodetski snimak i izrada elaborata diobe čestica u Čabru
 • Usluge geodetskih radova, elaborat usklađenja i parcelacijski elaborat za uređenje vodotoka Drenovac
 • Geodetske usluge kod izgradnje novog naselja s obiteljskim kućama u Vojniću
 • Geodetske usluge Donje Taborište
 • Geodetske usluge Majske Poljane
 • Geodetski nadzor nad izvođenjem radova pri izgradnji Branimirove ulice u Sesvetama od Zagrebačke ceste do Brestovečke ulice, faza I.
 • Izrada usklađenja katastra i zemljišne knjige, te elaborata parcelacije i formiranja građevinskih čestica „Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od šetališta Sunjskog do Graduše“ IV faza
 • Geodetska podloga za izradu spojnog cjevovoda VS „Baltić Brdo“
 • Geodetska podloga za izradu projektne dokumentacije za izradu crpne stanice „Baltić Brdo“
 • Geodetske podloge za izradu idejnog i glavnog projekta za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Trg dr. Franje Tuđmana, Ulici žrtava Domovinskog rata i Hrvatskoj ulici u Glini
 • Geodetski radovi u sklopu izrade projektne dokumentacije za obnovu kolnika državne ceste oznake DC41, dionica Koprivnička Rijeka-Vojakovački Kloštar, duljine 6.8 km
 • Geodetski radovi u sklopu izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC22, dionica Cubinec-Sveti Ivan Žabno, duljine 8.4 km