Sudsko vještačenje za graditeljstvo i procjena nekretnina

Opći dio

Vještačenje je stručni nalaz i mišljenje o nekom događaju ili pojavi.

Stručni nalaz i mišljenje može služiti kao dokaz na sudu, ali može služiti i za druge stručne potrebe.

Vještačenje od strane ovlaštenog sudskog vještaka obuhvaća različite stručne poslove kao što su:

 • procjena nekretnina
 • etažiranja nekretnina
 • građevinski troškovnici
 • ostala građevinska vještačenja

Procjena nekretnine

Procjena nekretnine je postupak kojim se određuje vrijednost nekretnine u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje u budućem vremenu.

Procjenitelj vrijednosti nekretnine ima zadatak da upotrebom različitih metodologija predvidi prodajnu cijenu nekretnine, ali također i da odredi koji su mogući prihodi koja ta nekretnina u predviđenom vremenu može donijeti te da sve to izrazi u novcu.

Prilikom rada na procjeni nekretnine sudski vještak koristi slijedeće metodologije:

 • troškovna metoda, metoda utvrđivanja stvarne vrijednosti ili statička metoda
 • usporedna metoda ili metoda uspoređivanja vrijednosti
 • kapitalizacija dobiti, metoda vrednovanja prinosa ili dinamička metoda

Procjenom nekretnine građevinski vještak može obuhvatiti slijedeće nekretnine:

 • stambene nekretnine – stanovi, apartmani, kuće, vikendice, vile
 • poslovne nekretnine – trgovački objekti, proizvodni objekti, gospodarski objekti,
 • turistički objekti, sportsko-rekreacijski objekti, zdravstveni objekti
 • specifične nekretnine – garaže, parkirališna mjesta, benzinske pumpe
 • robne kuće, dvorci
 • zemljišta – građevinska, poljoprivredna)

Postupak procjene nekretnine možemo podijeliti u tri faze:

 • Prikupljanje potrebne dokumentacije
 • Očevid i prikupljanje podataka na terenu
 • Izrada elaborata procjene nekretnine

Namjena procjene nekretnina

 • dobivanje hipotekarnog kredita građana ili tvrtki
 • kod kupoprodaje nekretnina tj. pomoć prodavatelju kod određivanja prihvatljive cijene, odnosno, pomoć kupcu kod određivanja ponudbene cijene
 • ostavinska dioba
 • oporezivanje
 • ovršni postupak
 • isplata osiguranja nakon nastalih oštećenja
 • revidiranje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine u financijskim izvješćima
 • određivanje likvidacijskog iznosa u slučaju prisilne prodaje ili stečaja
 • investicijske odluke i feasibility studije
 • određivanje isplativosti poslovnih akvizicija
 • ostale poslovne transakcije

Sadržaj elaborata

 • fotodokumentacija
 • izmjera objekta – neto korisna površina, bruto razvijena površina, obujam objekta
 • građevinska vrijednost objekta
 • tržišna vrijednost objekta, uključujući zemljište

Etažiranje nekretnina

Stan ili neki drugi prostor u objektu, prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96), tretira se kao suvlasnički dio čitavog objekta, kojem pripadaju i proporcionalni dio svih zajedničkih prostora kao i proporcionalni dio zemljišta na kojem je objekt sagrađen.

Etažiranje je tehničko – upravno – pravni postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.

Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom, povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom.

Zbog čega je potrebno etažirati imovinu?

Jedini pravni dokaz o tome da ste Vi vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišnih knjiga, tj. gruntovnice.

Ukoliko provedete postupak etažiranja, moći ćete provesti sljedeće radnje:

 • dobivanje hipotekarnog kredita
 • kupnju, odnosno prodaju nekretnina
 • diobu obiteljskih nekretnina
 • ostavinsku diobu
 • utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

Postupci kod etažiranja

 1. Prikupljanje tehničke dokumentacije te usporedba s stvarnim stanjem
 2. Izmjera objekta te izrada nacrta u slučaju da ne postoji tehnička dokumentacija
 3. Izrada elaborata etažiranja koji se sastoji od:
  • Tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
  • Tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
  • Prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
  • Prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
  • Grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine
  • Prijedlog upisa u zemljišne knjige
 4. Izrada “Općih uvjeta” koji određuju odnose suvlasnika i korištenje nekretnine
 5. Izrada “Sporazuma” o prihvaćanju elaborata koji potpisuju svi suvlasnici (uvjet u gruntovnici)

Građevinski troškovnici

Troškovnik građevinskih radova je procjena ukupne vrijednosti nekog posla ili grupe poslova u graditeljstvu.

Takva procjena se dobije na bazi umnoška količina i jediničnih cijena svakog pojedinog rada (uključivo građevinski materijal i oprema).

Cijena dobivena iz takvih troškovnika je neopterećena namiještanjem cijena pojedinih ponuditelja – građevinskih izvoditelja i kao takva je dobra kao etalon-podloga za ponude građevinskih izvoditelja.

Isto tako, sudski vještak svojom licencom i profesionalnom nezavisnošću, garantira takvu cijenu tržišno realnom.

Svaki od dolje navedenih troškovnika može biti informativni i detaljni, a ovisno o podtipu i detaljni sa iskazom materijala.

Građevinski troškovnici mogu se podijeliti na slijedeće vrste:

 • Graditeljski troškovnik pripreme za gradnju
 • Općeniti graditeljski troškovnik
 • Graditeljski troškovnik kompletne investicije
 • Graditeljski troškovnik održavanja
 • Graditeljski troškovnik rekonstrukcije
 • Graditeljski troškovnik za dovršenje gradnje
 • Graditeljski troškovnik adaptacije
 • Graditeljski troškovnik sanacije
 • Graditeljski troškovnik za banku
 • Graditeljski troškovnik izvršenih ulaganja na nekretnini

Ostala građevinska vještačenja

Građevinsko vještačenje obuhvaća skup različitih stručnih poslova koji se obavljaju po vještaku građevinske ili arhitektonske struke, a koji je imenovan od strane suda.

Građevinsko vještačenje u užem smislu, obuhvaća skup stručnih aktivnosti koje definiraju:

 • Kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na pojedinom objektu
 • Utvrđivanje nedostataka na objektu
 • Postotak dovršenosti objekta
 • Cijenu pojedinih izvedenih radova
 • Snimak postojećeg stanja prilikom preuzimanja objekta ili prostora
 • Utvrđivanje štete na pojedinom objektu nastale zbog raznih uzroka (prirodna nepogoda, nekvalitetni materijali, loša izvedba, viša sila i sl.)
 • Vrijednost sanacije pojedinih oštećenja na objektu nastalih zbog raznih uzroka
 • Rekonstrukcija zbivanja i odgovornosti na gradilištu na temelju uvida u građevinsku dokumentaciju (projekte, građevinsku knjigu, građevinski dnevnik, zapisnike i sl.)
 • Osiguranje dokaza tj. pravni termin koji obuhvaća gore navedene radnje, a izvodi se na zahtjev stranaka pri pojedinom općinskom ili trgovačkom sudu.