Koordinator I i II zaštite na radu

Prema izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN 86/08 i 116/08) iz 2008 godine uvode se novi pojmovi i to:

 • KOORDINATOR I – u fazi izrade projekta
 • KOORDINATOR II – u fazi izvođenja radova.

Usporedno se donesi i Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (N.N. 51/08.) koji se usklađuje s Direktivom 92/57/EEZ Europske unije o osiguranju minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih zahtjeva na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Dužnosti KOORDINATORA I u fazi izrade projekta su:

 • Koordinirati primjenu načela zaštite na radu
 • Izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova, uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotično gradilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilištu.
 • Izraditi dokumentaciju, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

Dužnosti KOORDINATORA II u fazi izvođenja radova su:

 • Koordinirati primjenu načela zaštite na radu:
  • kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada;
  • kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.
 • Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:
  • dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu,
  • izvode radove u skladu s planom izvođenja radova.
 • Izraditi ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.
 • Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.
 • Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.
 • Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

Imenovanje koordinatora

Investitor je obvezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.

Investitor mora imenovati koordinatora(e) posebno za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova.

Prijava gradilišta

Investitor je dužan prijaviti gradilište u skladu s podacima navedenim u slučaju:

 • predviđenog trajanja radova dužeg od 30 radnih dana i na kojima radi istovremeno više od 20 radnika, ili
 • na kojima je predviđen opseg radova od 500 osoba – dana ili više.

U slučaju izvođenja posebno opasnih radova, prijava gradilišta se mora sačiniti bez obzira na trajanje radova i broj radnika koji izvode te radove.

Investitor je dužan najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova na tom gradilištu dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada odnosno drugom nadležnom tijelu uz dostavu plana izvođenja radova.

Ako samo jedan izvođač, izvodi opasne radove na gradilištu, odnosno radove u trajanju dužem od pet dana, isti je dužan u roku od najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada odnosno drugom nadležnom tijelu uz dostavu plana izvođenja radova.

Preslika prijave gradilišta mora biti vidno izložena na gradilištu.

Prijavu gradilišta dužan je investitor ažurirati u slučaju promjena koje utječu na rok dovršenja radova, kao i u slučajevima uvođenja novoga izvođača radova ili privremene obustave rada.

Kaznene odredbe:

propisane su Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08,116/08, 75/09) u članku 103a, 103b i 109a, a u kratko glase:

 • „Novčanom kaznom od 20.000,00 do 90.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj investitor ako ne imenuje koordinatora za zaštitu na radu tijekom izrade projekta ili ako ne imenuje koordinatora za zaštitu na radu tijekom izvođenja radova.“
 • Odgovorne osobe mogu i kazneno odgovarati prema Kaznenom zakonu:
  • prema čl. 263. za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.
  • prema čl. 265. može odgovarati za oštećenje zaštitnih naprava na radu,
  • prema čl. 266. za opasno izvođenje građevinskih radova te
  • prema čl. 271. za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti