• Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na Izgradnji građevine poslovne namjene logističko – distributivnog centra Feroterm u Opuzenu
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije mosta Vočarica – lijevo u km 134+820 na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije nadvožnjaka Smolčić u km 211+114, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova gradnje vodoopskrbne mreže naselja Dubranec
 • Nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog kolektora od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška do recipijenta na lokaciji Visoka Greda
 • Stručni nadzor i koordinator II zaštite na radu „Rekonstrukcija odlagališta otpada Dubravica, Faza 4 u Metkoviću“
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad sanacijom mosta derivacijski kanal u km 21+325 na autocesti A4 Zagreb – Goričan
 • Usluge nadzora nad izvođenjem radova – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Bodovaljci – Laze – Godinjak
 • Stručni nadzor nad izgradnjom (produženjem) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Podsused-Vrapče
 • Stručni građevinski nadzor građenja tijekom izvođenja radova – Regulacija Orljave na području Ciglenika i Bečica
 • Stručni nadzor nad sanacijom prijelaznih naprava mosta Drava I, autocesta A4 u km 23+220
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije upornjaka na nadvožnjaku u čvoru Jankomir
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije mosta Žutica u km 66+174 (lijevo i desno) na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Zumbulske ulice i ulice Buzinščak, GČ Podsused Vrapče
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelazne naprave na u čvoru Jankomir – krak 2/1 u km 14+573
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelaznih naprava na mostu kanal Sava – Odra u km 10+800 na autocesti A11 Zagreb – Sisak
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelaznih naprava iznad stupišta S4 i S7 na vijaduktu Zalesina – sjever u km 35+050 i u km 35+000 na autocesti A6 Zagreb – Rijeka
 • Stručni nadzor i obavljanje poslova koordinatora II nad rekonstrukcijom Podsusedske aleje
 • Stručni nadzor i koordinator II zaštite na radu na projektu rekonstrukcije društveno – interpretacijskog doma u Lipicama
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom Velebitske ulice u Sesvetama -izgradnjom dijela nogostupa
 • Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije vodospreme Butina
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije nadvožnjaka na Velikopoljskoj cesti iznad autoceste A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, kod čvora Buzin
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije nadvožnjaka Popovača iznad autoceste u km 88+880, autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, dionica Popovača – Kutina
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije zapadnog dijela sliva separatora m906 u km 368+250 i istočnog dijela sliva separatora m906 u km 371+800 na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Vučevica – Dugopolje
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog sustava Noršić selo – Jarušje
 • Stručni nadzor nad izgradnjom bunara B7 i B8, te dovodnog cjevovoda na vodocrpilištu Petruševec
 • Stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Orubica
 • Stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Glog
 • Stručni nadzor nad izgradnjom grupe ulica u Dubravi
 • Stručni nadzor za građenje otvorenih natkrivenih skladišta s pripadajućim infrastrukturama na servisno operativnom centru Jakuševec
 • Usluge stručnog nadzora, koordinatora II zaštite na radu, geodetske usluge te izrada energetskog certifikata za projekt „Građenje građevine stambene namjene (s jednim stanom) 3.b skupine
 • Stručni nadzor nad izgradnjom autobusnog stajališta u ulici Štefanovec
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici u Samoboru
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima: Cjelina jug: Dionica 6, VS/CS Drenovci – Gunja/istok – Đurići, priključenje vodoopskrbnog cjevovoda naselja Đurići – Račinovci na RVSIS
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije oštećenja na mostu širinec I-Desno u km 70+864, autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac
 • Stručni građevinski, elektro i strojarski nadzor i koordinator II nad izvođenjem radova na proširenju trgovačkog centra Kaufland u Velikoj Gorici
 • Stručni i obračunski nadzor i koordinator II ZNR za radove sanacije terase na južnoj strani IV,kat ravnog krova i vertikala PCU Zagreb
 • Usluga građevinskog nadzora na izgradnji postrojenja za Desalinizaciju boćate vode na lokaciji Veliko Čelo kod Povljane
 • Stručni nadzor nad građevinsko-obrtničkim i elektro radovima i koordinator II kod izgradnje vanjskog parkirališta Kauflanda u Jankomiru
 • Stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko obrtničih radova u OŠ Ivana Granđe, Vugrovec Kašina, A.B.Šimića
 • Stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko obrtničih radova u dječjim vrtićima Leptir i Sevete
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova uređenja terasa dječjeg vrtića Sunčana
 • Stručni nadzor izgradnje produžetka ulice Karela Zahradnika s komunalnom infrastrukturom
 • Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom produžene ulice Fran Krste Frankopana s komunalnom infrastrukturom
 • Stručni nadzor nad izgradnjom mosta preko Miramarske ulice
 • Stručni i obračunski nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom vodovoda u Savskoj ulici u Sisku
 • Stručni nadzor semaforizacije raskrižja produžetka ulice Karela Zahradnika i Avenije Većeslava Holjevca
 • Građevinski nadzor nad radovima na izvanrednom održavanju ulice Vrbje
 • Stručni i obračunski nadzor nad izgradnjom vodovoda za uključivanje novog vodoocrpilišta u vodoopskrbni sustav grada Đurđevca
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom ulice Ivana Zahare
 • Usluga nadzora i usluge koodinatora II ZNR pri izvođenju radova sanacije temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama te hidrotehničke opreme na branama retencija Kustošak E, Kustošak F-3, Čokot, Štefanovec II i Črnomerec
 • Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom nogostupa i javnog kanala u Utinjskoj
 • Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom pristupne prometnice na ulicu Vukomerec
 • Stručni i obračunski nadzor, te usluge koodinatora II ZNR nad izgradnjom vodocrpilišta Đurđevac2 – I.faza
 • Stručni nadzor nad izgradnjom pješačke komunikacije između objekta Zelengaj 37 i Zelengaj 37a
 • Stručni nadzor nad izvođenjem javnih radova dovršetka izgradnje kolektora Lađarska u Sisku
 • Stručni nadzor i usluge koordinatora II ZNR nad rekonstrukcijom sabirnog kanala u Brestovečkoj cesti
 • Stručni građevinski nadzor izgradnje pješačko-biciklističke staze od Velikog Polja do Buzina
 • Stručni i obračunski nadzor, te usluge koordinatora II ZNR nad izgradnjom javne površine u Vinogradskoj ulici (I. faza) u Sisku
 • Pružanje usluga stručnog građevinskog, elektro, strojarskog, geodetskog i tehnološkog nadzora, koordinatora II i stručnog revidenta nad projektiranjem i građenjem UPOV-a grada Delnice
 • Stručni nadzor i usluge koordinatora II ZNR nad izgradnjom i rekonstrukcijom vodovoda u Aglomeraciji Đurđevac
 • Stručni nadzor nad izgradnjom kolektora fekalne odvodnje (faza A.2.) novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb s priključnom prometnicom i infrastrukturom
 • Stručni i obračunski nadzor nad rekonstrucijom plinske mreže u Đurđevcu – Ulice: Bana Jelačića, Đure Basaričeka, Grada Vukovara, Stjepana Radića, P. Preradovića, M. P. Miškine i naselja Budrovac
 • Provedba stručnog nadzor za radove na izgradnji vodoopskrbne mreže u Ulici Sv. Vida i vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u centru grada Nova Gradiška
 • Stručno geodetski nadzor izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže i priključaka u naselju Galdovo
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodovodne mreže naselja Šiljakovina, IV. etapa
 • Pružanje usluga stručnog građevinskog, strojarskog, elektro i geodetskog nadzora i koordinatora II nad izvođenjem radova na izgradnji odvodnog sustava Ogulin – zone BB i BC s crpnim stanicama
 • Stručni nadzor i koordinacija nadzora nad radovima izgradnje laboratorija Rakitje
 • Stručni nadzor nad uređenjem Dobriline ulice
 • Stručni i geotehnički nadzor izvođenja radova sanacije ispusta Save
 • Stručni nadzor nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u K.O. Klara
 • Stručni nadzor i usluge koodinatora II ZNR nad izgradnjom sabirnog kanala Ježdovec
 • Stručni nadzor izgradnje Trgovačkog centra «Kaufland» u Zadru – Sinjoretovo
 • Stručni nadzor i obavljanje poslova Koordinatora II nad radovima raskrižja Dugoselske i Ulice Bedem ljubavi
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja Bukovačka – Petrova – Prilesje s izgradnjom spojne ceste 2 između Bukovačke i Prilesja
 • Stručni nadzor izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda Kirinčićeva ulica u Velikoj Gorici
 • Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem propusta u ulici Blato
 • Stručni nadzor nad izgradnjom armirano betonskih pilota na Servisnoj cesti na Slavonskoj aveniji
 • Stručni nadzor nad izgradnjom magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda u zoni izgradnje 3. etape Radničke ceste
 • Stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom produžetka ulice Mate Trbušića
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda DN 200 za naselje Petruševec
 • Stručni nadzor nad produljenjem lijevog skretača na raskrižju Branimirove i Heinzelove ulice
 • Stručni nadzor izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Kostanjevec i Šiljakovina
 • Stručni nadzor nad izgradnjom oborinske odvodnje u Glogovečkoj ulici
 • Stručni nadzor nad izgradnjom prometnica u naselju Podbrežje, produžena Vatikanska ulica, I. faza i Sjeverna ulica
 • Usluga kompletnog nadzora nad radovima na uređenju kružnog raskrižja ulice Martinkovac (DC304) i Ulice Miroslava Krleže (LC58044) u Rijeci
 • Stručni nadzor nad izgradnjom osnovne škole i dvorane Hrvatski Leskovac
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom javnih kanala u ulicama Palić i Palić mali
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Kozari put
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom sabirnog kanala Miroševečka cesta dijela uz OŠ Granešina
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Palma
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u Trsatskoj ulici
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom javnog kanala u ulici Ante Kovačića
 • Stručni nadzor nad izgradnjom postrojenja za desalinizaciju bočate vode na lokaciji „Veliko čelo“ kod Povljane
 • Stručni nadzor nad izgradnjom nogostupa na Soblinečkoj ulici
 • Stručni nadzor nad gradnjom građevine vodoopskrbne mreže naselja Drenje Ščitarjevsko
 • Stručni nadzor nad izvođenjem spojnog cjevovoda Glina – Donje Selište
 • Stručni nadzor nad gradnjom građevine: proširenje vodovodne mreže naselja Markuševec Turopoljski
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbne mreže javnog parka naselja Podbrežje
 • Usluga stručnog nadzora, koordinatora II zaštite na radu i projektantskog nadzora – Izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Brinje
 • Stručni nadzor nad produljenjem lijevog skretača na raskrižju Branimirove i Držićeve ulice
 • Stručni nadzor izgradnje nogostupa u ulici Harabajsi
 • Stručni nadzor nad izgradnjom kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu u poduzetničkoj zoni Ogulin
 • Stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom Servisne ceste na Slavonskoj aveniju
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda od naselja Kašina do naselja Planina Donja
 • Stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijske mreže u Sunjskoj ulici, Ledinskom putu i odvojcima s crpnom stanicom
 • Nadzor nad čišćenjem odvodnje mostova i viadukata na području grada Zagreba
 • Stručni nadzor nad izgradnjom javnog kanala u ulici Grge Franje Puđaka
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u Grobničkoj ulici
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodomjernog okna u naselju Moravče
 • Stručni nadzor nad gradnjom građevine: vodoopskrbna mreža naselja Šćitarjevo
 • Stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova sanacije vanjske stolarije i fasade u I. tehničkoj školi Tesla i X. gimnaziji Ivan Supek
 • Stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijske mreže u ulicama Vinka Sedinića, Franjčevićevoj i Ive Politea (Dumovec)
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom dijela vodoopskrbnog cjevovoda na trgu Lovre Matačića – Sesvete
 • Stručni nadzor pri izvođenju sanacije brana Lagvić i Pustodol
 • Stručni nadzor (građevinski, strojarski i elektrotehnički) te obavljanje poslova koordinatora II nad izgradnjom zdenca POV-1/13 u vodoopskrbnom sustavu Općine Povljana
 • Stručni nadzor građenja i koordinatora II ZNR na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Javorov vrh“ u Općini Brinje
 • Stručni nadzor na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Sotin
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom Podsusedske aleje
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom dijela ulice Srednjak
 • Stručni nadzor nad sanacijom kompleksa „Pluto“
 • Stručni nadzor nad izmještanjem magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Ivanjorečke ceste u Ivanjoj Reki
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom javnog kanala u dijelu ulice Bartola Kašića
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Franje Malnara IX odvojak
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Ciklama
 • Stručni nadzor nad produljenjem lijevog skretača na raskrižju Branimirove ulice i Heinzelove ulice
 • Stručni i geodetski nadzor i obavljanje poslova koordinatora II nad izgradnjom Ulice 4 u gospodarskoj zoni Sesvete od 110 KV TS do Industrijske ulice
 • Stručni nadzor nad izgradnjom autobusnih stajališta na Velikopoljskoj cesti
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova – zamjena elektrostrojarske opreme na postojećoj podzemnoj stanici CS2 u Rešetarima
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova – zamjena elektrostrojarske opreme na postojećoj podzemnoj stanici CS3 u Rešetarima
 • Stručni nadzor te obavljanje poslova koordinatora II nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u nastavku Ulice Markuševačka Dubrava
 • Stručni nadzor nad izgradnjom fekalne odvodnje u Ulici Rakajka u naselju Novaki
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku Lukoranske ulice od k.br.38 do 26. i produženje vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku Lukoranske ulice od k.br. 12do kraja
 • Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova nad izgradnjom produžetka vodoopskrbnog cjevovoda u Hermanovoj ulici u Zagrebu
 • Usluge građevinskog nadzora na izgradnji dovodnog cjevovoda za punjenje spremnika u općini Poljana
 • Stručni nadzor nad izgradnjom javnog kanala i uređenja kolnika na dijelu Strozzijeve ulice
 • Usluge tehničke podrške i savjetovanja( građevinski nadzor, koordinator II sa elaboratom zaštite na radu) za projekt izgradnje Sanacija magistralnog cjevovoda VS Solina-G. Viduševac na klizištu Pokule
 • Stručni nadzor nad sanacijom magistralnog čeličnog cjevovoda DN 800mm i DN500mm na istočnoj strani Mosta Slobode
 • Stručni i obračunski nadzor nad izgradnjom građevine ugostiteljsko-turističke namjene u naselju Čatrnja, Rakovica
 • Stručni nadzor nad izgradnjom dijela ulice Munjarski put o odvojka Munjarski put
 • Stručni nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje područja Pantovčak- donje Prekrižje – Kraljevec
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u ulici produžena V.Korajca
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda s crpnom stanicom u ulici Svetonedeljski breg
 • Stručni nadzor nad izgradnjom javnog kanala odvodnje u ulici „V.Korajca – produžena“
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu ulice Ivana Kukuljevića
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda DN 500 u Zagorskoj ulici
 • Usluga kompletnog nadzora nad radovima na dogradnji i rekonstrukciji građevine motela „Panorama“ u Centar kompentencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma
 • Stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Blata – Cerna
 • Stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Sopot
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije oštećenja na mostu Plitvica u km 29+366 (lijevo i desno), autocesta A4 Zagreb – Goričan, dionica Ludbreg – Varaždin
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Don Bosca
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom javnih kanala u Žutom Bregu
 • Nadzor nad izvođenjem radova- izgradnja kanalizacijskih priključaka naselja Donji Varoš
 • Stručni nadzor nad izgradnjom i sanacijom vodoopskrbne mreže na području grada Zagreba i Samobora- u dijelu ulice Barutanski Jarak
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u II. Zagorskoj ulici od k.br.2C do Zagorske ulice
 • Stručni nadzor nad izgradnjom javnog kanala u ulici Trnava II. (k.br.7-15.)
 • Stručni nadzor nad izgradnjom javnog kanala u dijelu Branovečke ceste (od Furdina prema Markovićevom)
 • Stručni nadzor nad izgradnjom glavnih sabirnih kanala odvodnje naselja Gornji Stupnik
 • Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“-staro odlagalište
 • Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“-IV faza
 • Stručni nadzor nad radovima izgradnje i održavanja kanalizacijske mreže grada Zagreba; stručni nadzor nad izgradnjom javnog kanala u dijelu Novigradske ulice
 • Stručni nadzor nad sanacijom zasunske komore na križanju av. Većeslava Holjevca i ul.Obala Ivana Supeka
 • Stručni nadzor nad sanacijom zasunske komore na križanju av.Većeslava Holjevca i ul. Obala dr.Savke Dabčević Kučar
 • Stručni nadzor nad sanacijom magistralnog čeličnog cjevovoda DN 800mm i DN500mm na zapadnoj strani Mosta Slobode
 • Stručni nadzor nad izgradnjom javnog kanala Markovićev brijeg (dionica u Brankovečkoj cesti)
 • Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem ulice strmečkoga puta
 • Stručni nadzor nad pripremom obilaznih pravaca i postavi privremene regulacije prometa tijekom rekonstrukcije raskrižja Soblinečka – Prepuštovečka – Šašinovečka u Sesvetama
 • Usluga stručnog nadzora na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Muškovo-Ključ
 • Usluge stručnog nadzora izvedbe vodoopskrbnog cjevovoda Trstenjakova – Mladice – Dudovec
 • Usluge stručnog nadzora i koordinatora II na radovima iz projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Bjelovaru
 • Stručni nadzor nad Izgradnjom dovodnog cjevovoda za punjenje vodospremnika „Smokvina“ u vodoopskrbnom sustavu općine Povljana
 • Usluge stručnog nadzora na projektu I. i II. Faze energetske obnove objekta javne nabave na k.č.br. 583/1 k.o. Brinje
 • Usluge stručnog nadzora na projektu I. Faze – energetske obnove objekta javne namjene na k.č.br. 583/1 k.o. Brinje
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelazne naprave iznad upornjaka U2 na vijaduktu Hreljin u km 60+600 na autocesti A6 Rijeka-Zagreb
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima sanacije klizišta Duge ulice i sanacije klizišta u ulici Josipa Kolara u Merenju
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima na vraćanju u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području naselja Plešivica, Prilipje, Vranov dol i Gornja Reka
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima na vraćanju u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području naselja Pavlovčani, Donji Desinec, Vlaškovec i Okičko Orešje
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima na vraćanju u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području naselja Cvetković, Lokošin dol, Breznik Plešivički i Zdihovo
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima na vraćanju u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području naselja Gornja Kupčina, Vukšin Šipak, Guci i Čeglje
 • Obavljanju nadzora radova sanacije odrona na padini ispod vodospreme Pogledić u Glini
 • Stručni nadzor i koordinator II zaštite na radu na projektu kanalizacijski sustav odvodnje otpadnih voda grada Opuzena, podsustav Mala Neretva, crpne stanice CS Rosp i CS Strimen
 • Stručni nadzor nad radovima sanacije prijelazne naprave na vijaduktu Melnik na autocesti A6 Rijeka-Zagreb
 • Stručni nadzor nad radovima sanacije prijelaznih naprava mosta Česma desno na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac
 • Usluga stručnog nadzora nad radovima adaptacije zgrade gradske tržnice Vinkovci
 • Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja nad izvođenjem radova na izgradnji centra mini atletike u gradu Zaprešiću
 • Stručni nadzor nad izgradnjom odvodnje za naselja Lužnica u Zaprešiću
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelazne naprave na vijaduktu veliki Svib na autocesti A6 Zagreb – Rijeka
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelazne naprave na vijaduktu Čičave na autocesti A6 Zagreb – Rijeka
 • Stručni nadzor nad vodovodom i odvodnjom u Kodrmanovoj ulici – Faza 1
 • Ugovor o uslugama nadzora nad radovima izgradnje kompostane Metković
 • Stručni nadzor nad radovima sanacije nadvožnjaka – Velika Mlaka
 • Stručni nadzor nad sanacijom pješačkih staza na vijaduktu Duman u km 158+340, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Stručni nadzor nad radovima sanacije sustava odvodnje na službenom prolazu u km 148+340, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije prijelaznih naprava na mostu Dobra u km 52+243 na autocesti Zagreb – Split – Dubrovnik
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom javnih kanala u ulicama Jabukovac, Paunovac i Slavujevac na Tuškancu
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na čišćenju akumulacijskog jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta
 • Usluge nadzora nad izvođenjem radova – vodoopskrba Općine Staro Petrovo Selo – izgradnja priključaka u naseljima Staro Petrovo Selo, Godinjak, Vrbova, Štivica, Komarnica
 • Stručni nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda – sanitarna kanalizacija etapa 2
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina
 • Usluge stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova za potrebe projekta „Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica-Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima“
 • Stručni nadzor i usluge koordinatora II ZNR nad provedbom projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška“
 • Izrada projektne dokumentacije glavnog projekta izgradnje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda radna zona Vukovinsko polje – Vukovina
 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukcije ulice Lučko u Zagrebu
 • Izrada glavnog – izvedbenog projekta rekonstrukcije Nove ceste – Zadarske ulice
 • Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u gradskoj četvrti Podsljeme; Vodoopskrbni cjevovodi u ulicama: Prostišno, Podrebernica, Šestinski prilaz, Draškovec, Rijeznica i Topolje
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta javnog kanala u odvojku Ulice Kameščice (Čučerska cesta, od kbr. 374)
 • Izrada projektne dokumentacije i protupožarnih elaborata za gradnju vodoopskrnih cjevovoda u gradskoj četvrti Brezovica
 • Izrada glavne projektne dokumentacije za rekonstrukciju – izgradnju odvojaka Dračevičke ulice u Zagrebu
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju odvojka Kvintičke ulice- Idejni projekt
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za dio ulice Graberje – idejni projekt
 • Izrada glavnog i izvedbenog projekta Ulice Mije Haleuša, I. Etapa
 • Izrada glavnog i izvedbenog projekta Ulice Mije Haleuša, II., III. i IV. Etapa
 • Izrada idejnog projekta vodocrpilišta Prezdan sa geodetskim podlogama u I. Zoni zaštite vodocrpilišta
 • Izrada projektne dokumentacije sanacije betonskog kolnika PUO Lužani, autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac
 • Izrada elaborata učinkovitosti i projektne dokumentacije izgradnje i rekonstrukcije šumske prometnice Tatinja-Franići na području Grada Ploča
 • Izrada dijela natječajne dokumentacije za postupak nabave za izgradnju SN Poljoprivredni institut Osijek
 • Izrada idejnog projekta, glavnog projekta, izrada izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole sanacije inundacije u zoni crpne stanice Sava
 • Izrada idejnog projekta za ishođenje dozvole za rekonstrukciju ulice Resnički put od Baošićkog puta do ulice Valunske Ploče
 • Izrada idejnog i glavnog projekta parkirališta- općina Bebrina
 • Izrada studijske i projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Bjelovar 2“Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Bjelovar, Gudovac i Rovišće“
 • Izvanredno održavanje ulice Ivana Cankara
 • Projekt izvanrednog održavanja ulice Cerjani od Trpučanske ulice do ulice Macekovići
 • Izvanredno održavanje dijela Branovečke ceste od ulice Novoselečki put do ulice Lobori
 • Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda na dionici Dinjiška – Miškovići
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodooopskrbnog cjevovoda u Novačkoj ulici
 • Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju ulice Mirka Račkog u Sesvetama
 • Izrada idejnog,glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u II.Zagorskoj ulici
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na Trgu Jurja Muliha i Velikoj Cesti te rekonstrukciju prometnice s gradnjom nogostupa u Velikoj Cesti.
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje kolnika i postavljanje kanalica u Biševskoj ulici te sanaciju asfalta u Tribunjskoj i Masleničkoj ulici u Velikom Polju.
 • Izrade studije izvodljivosti sustav navodnjavanja Vransko Polje- I. faza – podsustav Malo Blato
 • Izrada studije izvodljivosti sustav navodnjavanja Vransko Polje- I. faza – podsustav Gorčine
 • Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije autoceste A3 Bregana – Zagreb – Lipovac: Uklanjanje priključka odmorišta Stari Hrastovi sjever
 • Izrada glavnog projekta vodoopskrbne mreže u Istarskoj ulici, Osječkoj ulici, Kninskoj ulici i Ogranku Domovinske ulice u naselju Velika Kosnica
 • Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje nogostupa na dijelu Ulice Prilesje u gradu Zagrebu
 • Izrada idejnog projekta „Aerodrom Lučko“
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju procrpnice Gorica (Vrčići) na otoku Pagu
 • Izrada projektne dokumentacije glavnih projekata rekonstrukcije magistralnih cjevovoda „Turopoljski prsten“
 • Izrada projektne dokumentacije idejnog i glavnog projekta izgradnje Vodoopskrbne mreže naselja Cerovski Vrh
 • Izrada projektne dokumentacije za uređenje autobusnih stajališta u Gradu Sisku u Ulicama Ivana Fistrovića i Ulici kneza Branimira, te u naseljima Hrastelnica i Stupno
 • Izrada elaborata učinkovitosti i projektne dokumentacije i gradnje i rekonstrukcije šumske prometnice Tatinja- Franići na području Grada Ploča
 • Izrada glavnog projekta za gradnju vodovoda i fekalne kanalizacije u Uskopskoj ulici u naselju Veliko Polje
 • Izrada glavnog projekta za gradnju vodovoda u Ulici Vranešina u naselju Kuče
 • Izrada glavnog projekta za gradnju vodovoda i fekalne kanalizacije u Baranjskoj ulici u naselju
 • Izrada studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Dravski rit
 • Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju Županjske ulice
 • Izrada idejnog i glavnog projekta tlačnog cjevovoda UPOV Velika Gorica – rijeka Sava
 • Izrade projektne dokumentacije idejnog i glavnog projekta izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Dubranec II
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice s gradnjom nogostupa u ulici Žuti brijeg, Oporovečkoj ulici i Aveniji Gojka Šuška
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju propusta u ulici Blato
 • Izrada prometne analize i idejnog rješenja za rekonstrukciju raskrižja ulice Klin s Trnovčicom i ulicom Vinka Žganeca
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže i priključaka u ulici M. Fintića
 • Projekt sanacije s geodetskim radovima vodotoka Crkveno 1 kroz naselje Osekovo u dužini 300 m
 • Izrade projektne dokumentacije glavnog projekta izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Strmec Bukevski
 • Izrada projektne dokumentacije za autobusna stajališta Grada Sisak
 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta na više lokacija u gradu Zagrebu – IV Grupe
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela Velikopoljske ceste s izgradnjom autobusnih stajališta
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela ulice Ive Politea s izgradnjom autobusnih stajališta
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta-„Rekonstrukciji vodopskrbnog cjevovoda, dionica vodosprema Vrčići – vodosprema Dišnjika“
 • Izrada novelacije studije izvodljivosti podsustava Miholjački Poreč u okviru sustava navodnjavanja Karašica
 • Izrada idejnog projekta za sustav navodnjavanja Oriovac
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dijela ulice Ive Tijardovića u Sisku
 • Novelacija projekta izgradnje križanja Ilica – Vatrogasna ulica
 • Revizija projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Orubica
 • Izrada studije izvodljivosti sustava javnog navodnjavanja „Ervenica“
 • Izrada projektne dokumentacije i Usluge koordinatora I ZNR nad izradom projektne dokumentacije sanacije sustava interne kanalizacije poslovnog kruga podružnice Čistoća na lokaciji Radnička cesta 82
 • Izrada studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Sopot
 • Izrada studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Blata-Cerna
 • Novelacija projekta Kranjčevićeve ulice od Tratinske do Nove ceste
 • Izrada projektne dokumentacije kanalizacije – izvedbeni projekt tlačne kanalizacije i izrada troškovnika u Zagrebačkoj ulici
 • Izrada tehničko – tehnoloških specifikacija i glavnih projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti strojarnice bloka K i L, elektrokomande i zgrade 30kV postrojenja u sklopu pogona „TE-TO“ Zagreb
 • Optimizacija sustava pitke vode unutar pogona „TE-TO“ Sisak
 • Usluge izrade varijanti idejnih rješenja, idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole i ustupanje na korištenje cestovnog zemljišta odmorišta Plitvice
 • Izrada projektne dokumentacije za postavljanje šest platformi za čišćenje snijega i leda s kamiona na lokacijama odmorišta autocesta A1 (Dobra istok – zapad, Zir – zapad), autocesta A3 (Gradna – jug, Spačva) i autocesta A4 (Ljubešića – zapad)
 • Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije Školske ulice u Sesvetama
 • Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Pakračke ulice u Sesvetama
 • Izrada projektne dokumentacije za 30 kuća – Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko- križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Varaždinska i Zagrebačka županija
 • Izrada projektne dokumentacije Šporerova ulica u Karlovcu
 • Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju Unčanske ulice s komunalnom infrastrukturom
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Gornji Jarek, Meglenjak i Jagodišće
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku Čučerske ceste kod kuć.br. 113A i 113B
 • Izrada idejnog projekta za izgradnju Ulice 2 u Sesvetama
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Trpučanske ceste od ulice Hižišće do ulice Gata
 • Izrada glavnog, izvedbenog projekta i projekta izvedenog stanja izgradnje vodovoda i kanalizacije ispod šetnice od 20. Domobranske pukovnije do Sisačke ulice
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Pjera Križanića
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Ružičnjak
 • Sustav javne odvodnje u naselju Vid – izrada analize stanja i studije izvodljivosti kao podloga za izradu idejnih i glavnih projekata
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela Kašinske ulice s izgradnjom obostranih autobusnih ugibališta
 • Izrada projektne dokumentacije glavnog projekta izgradnje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda radna zona  Vukovinsko polje – Vukovina
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta grada Siska
 • Pružanje savjetničke usluge upravljanja projektom gradnje za ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade jašionice za zemljišnoknjižni odjel općinskog građanskog suda u Zagrebu
 • Vođenje projekta nad izgradnjom sabirnog kanala i mreže Kupinečki Kraljevec I. etapa – Brezovica
 • Vođenje projekta nad izgradnjom PS Jalševec, vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara
 • Vođenje projekta nad izgradnjom kolektora Čulinečka- dionica od Trnave do Slavonske avenije
 • Vođenje projekta nad izgradnjom i rekonstrukcijom javnih kanala u Južnoj ulici s odvojcima
 • Vođenje projekta nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Dubec
 • Vođenje projekta nad izgradnjom kanalizacijske mreže na uzvodnom slivu potoka Lomnica-Brezovica
 • Vođenje projekta nad rekonstrukcijom dijela transportnog kolektora TK III uz potok Lomnica
 • Vođenje projekta „Izgradnja primarne kanalizacije dijela naselja Hrvatski Leskovac
 • Upravljanje projektom izgradnje kanalizacijskih kolektora u Ulici Neretvanskih gusara i Ulici Nikole Tesle u Metkoviću
 • Konzultantske usluge – Direktor projekta (Konzultant pojedinac) za Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara
 • Vođenje projekta „Projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture Vukovar“
 • Izrada elaborata u postupku ishođenja uporabne dozvole za pješački most u Miramarskoj ulici
 • Izrada kontrole stabilnosti i mehaničke otpornosti konstrukcije glavnog projekta UPOV-a grada Delnice
 • Izrada revizije tehnološkog dijela ponudbenih dokumentacija za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Sotin
 • Konzultantske usluge na izgradnji postrojenja za desalinizaciju bočate vode na lokaciji Veliko Čelo kod Povljane
 • Konzultantske usluge i vođenje projekta na projektiranju, rekonstrukciji, proširenju i puštanju u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ljubuškog
 • Izrada revizije tehnološkog dijela ponudbenih dokumentacija za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara
 • Vođenje projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara
 • Vođenje projekta građenja magistralnog cjevovoda Glina – Maja – Dragotina
 • Vođenje projekta nad izgradnjom i rekonstrukcijom javnih kanala u Južnoj ulici s odvojcim
 • Usluga procjene tržišne vrijednosti nekretnina za potrebe izgradnje objekata vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.
 • Izrada procjene tržišne vrijednosti nekretnine – Stan u prizemlju i parkirališno – garažno mjesto, Jarunska 23a, Zagreb
 • Izrada procjene tržišne vrijednosti nekretnine – Poslovni prostor na jedanaestom katu i pet garažnih mjesta u podrumu poslovne zgrade u Savskoj ulici br. 41 i 43 u Zagrebu
 • Osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine – zemljišta oznake k.č. 1505 k.o. Bučica
 • Osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. turanj
 • Procjembeni elaborati za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina- Klara
 • Izrada procjene vrijednosti nekretnine
 • Izrada procjene vrijednosti nekretnine i izrada elaborata procjene ulaganja- stambeni objekt Bukovačka cesta 41
 • Etažni elaborat, Repinečka ulica 7,Zagreb
 • Utvrđivanje tržišnih vrijednosti nekretnina i ustanovljenje prava služnosti ( nepotpuno izvlaštenje) za projekt „Aglomeracija Zagreb“
 • Procjembeni elaborat poslovne zgrade za Turističku agenciju CRV Tours d.o.o.
 • Elaborat o kvaliteti izvedenih radova na sanaciji potpornog zida u Podstrani
 • Elaborat procjene vrijednosti nekretnine poslovne zgrade Tersus Eko d.o.o.
 • Usluga građevinskog vještačenja i procjena nekretnina za objekt Hotel „Stella“
 • Usluga građevinskog vještačenja i procjena nekretnina za objekt na lokaciji Planinska bb
 • Procjena troškova sanacije zbog neizvršenih ugovorenih radova i štete uzrokovane prodiranjem vode u podrumske prostorije na adresi Rakitovec 202, Velika Gorica
 • Procjena vrijednosti nekretnine k.č. 1703/2 k.o. Kurilovec
 • Izrada procjembenog elaborata nekretnine upisane u zemljišnoknjižni uložak broj 866, katastarska općina Gračani, u naravi RTV i PTT toranj na Sljemenu
 • Procjembeni elaborat stana u stambenoj zgradi, Stenjevečka 35A, Zagreb
 • Procjena vrijednosti nekretnine k.č. 1009/1 k.o. Kurilovec
 • Procjembeni elaborat građevinskog zemljišta, z.k.č. 2467, k.o. Prozorje
 • Procjembeni elaborat građevinskog zemljišta, k.č.br. 5061, k.o. Samobor, opterećenog pravom služnosti
 • Procjembeni elaborat stana u stambenoj zgradi, M.Magdalenića br.1, Velika Gorica
 • Usluga vještačenja umanjenja vrijednosti građevinskog zemljišta uslijed zasnivanja prava služnosti za projekt izgradnje Otruševec
 • Usluga građevinskog vještačenja za Magistralni vodoopskrbni cjevovod Aleja Bologne – Lisičina
 • Usluga vještačenja umanjenja vrijednosti građevinskog zemljišta uslijed zasnivanja prava služnosti te naknade štete za „Izrada javnog kanala za odvodnju u ulicama Čaplinec, Omejak i Kvintički odvojak“
 • Procjena vrijednosti nekretnine-75/2015 jednosobni stan oznake 18 na polukatu 2. ulaza, Aleja Blaža Jurišića 69, Zagreb
 • Vještačenje umanjenja vrijednosti građevinskog zemljišta uslijed prava služnosti te naknade štete za Petrovgorska ulica rekonstrukcija kanalizacije
 • Utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta i drugih nekretnina na česticama rješavanja imovinsko pravnih odnosa za izgradnju OŠ Horvati
 • Usluge građevinskog vještačenja za izgradnju javnog kanala odvodnje-Sunjska ulica i Ledinski put
 • Izrada procjembenih elaborata tržišne vrijednosti nekretnina u obuhvatu izgradnje produžene Branimirove ulice od Brestovečke do ulice Ivana Ančića
 • Usluga vještačenja umanjenja vrijednosti građevinskog zemljišta uslijed zasnivanja prava služnosti za projekt „Izgradnja javnog kanala odvodnje u dijelu naselja Gajišće u Sesvetama-sliv A“
 • Usluga građevinskog vještačenja i procjena nekretnina, izrada procjene vrijednosti kuće i dvorišta, Vrbje 74-Zagreb
 • Procjena vrijednosti nekretnine, Vilima Korajca 11
 • Izrada Elaborata procjene vrijednosti kuće i zemljišta u Sesvetama
 • Izrada Elaborata procjene vrijednosti stana i dvije garaže na adresi Hrgovići 103
 • Izrada Elaborata procjene vrijednosti stana povr. 67,70m² s vrtom površine 26,00m², parkirno mjesto 12,00 m², XIV. Podbrežje
 • Izrada Elaborata procjene vrijednosti stana, Ilica 134
 • Izrada Elaborata procjene vrijednosti stana, Kornatska 1e
 • Izrada Elaborata procjene vrijednosti stana, Vilima Korajca 13
 • Izrada Elaborata procjene vrijednosti poslovnog prostora na I.katu, Zagrebačka cesta 145
 • Građevinsko vještačenje – Fallerovo šetalište- izgradnja kolektora DN 2200
 • Vještačenje umanjene vrijednosti građevinskog zemljišta uslijed prava služnosti te naknade štete za Bukovačke stube-Jurja Ves
 • Poljoprivredno vještačenje za transportni kolektor -CUPOVZ s precrpnicom PC Sesvete
 • Izrada elaborata procjene vrijednosti poljoprivrednih zgrada, nadstrešnica za sklanjanje stoke na kčbr.1255,1256,1249/2 i 1249/3 ko Udbina
 • Izrada Elaborata procjene vrijednosti za stambeno poslovni objekt u Huzjanovoj ulici 6,8, i 10, koji se sastoji od 89 stanova i 1 poslovnog prostora, ukupne brp 11.097,00 m²
 • Vještačenje umanjenja vrijednosti građevinskog zemljišta uslijed prava služnosti te naknade štete za projekt ulica Otona Ivekovića 14
 • Izrada elaborata procjene vrijednosti u ulici Slavka Kolara 46
 • Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata za stambenu zgradu: SZ2 u Podbrežje XIII
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stan u Oreškovićevoj ulici 6c
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stan u Gradačkoj ulici 6 u Velikom Polju
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za poslovni prostor tvrtke Rad Centar Zagreb u Zagrebačkoj ulici 119, Velika Gorica
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za višestambenu zgradu u ulici Hrgovići, Zagreb
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stan na 5. katu u Baburičinoj ulici 5
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stan u stambenoj zgradi (1.kat) , Odra
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za obiteljsku kuću u ulici Travnički put 16, Velika Rakovica, Samobor
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stan u stambenoj zgradi (2.kat), Ilica 13, Zagreb
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stan na adresi Goranska 18
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stan na adresi Selska 5
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stan na adresi Ilica 295
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stambenu zgradu na k.č. 5649/16 K.O. Rudeš
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stan na adresi Racinova 2 i na adresi Lopatinečka 26
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stan na adresi Kosirnikova 21
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stambeni i nestambeni objekt na lokaciji u Samoborskoj ulici 169
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za obiteljsku kuću u Žitnoj ulici 43, k.br.12 na otoku Viru
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za obiteljsku kuću u Žitnoj ulici 43, k.br.28 na otoku Viru
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za objekte na adresi Prekratova 8 i Prekratova 41 u Zagrebu
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stan u stambenoj zgradi na adresi Borongajska 84
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stan u stambenoj zgradi na adresi Lanište 12a
 • Izrada izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata za stan u stambenoj zgradi na adresi Svetoklarska 35a
 • Izrada energetskog certifikata za stambenu zgradu u Vrisničkoj ulici u Zagrebu
 • Izrada energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata za objekt na adresi Samoborska cesta 120 i 120/1, GBP:2.282,00 m2 s 29 stanova
 • Izrada energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata za objekt na adresi Medveščak 77, GBP:1.260,00 m2 s 18 stanova
 • Usluga provođenja energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata, Huzjanova ul. 6-10, 89 stanova i 1 poslovni prostor u prizemlju, neto površina 4.640,00 m²
 • Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata za stan: Avenija M.Držića 6
 • Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata za nestambenu zgradu, Obrtnička 5
 • Izrada i izdavanje energetskog certifikata za obiteljsku kuću na kč 10549, ko Pag
 • Izrada i izdavanje energetskog certifikata za obiteljsku kuću na kč 2602/1, ko Stenjevec
 • Izrada i izdavanje energetskog certifikata za obiteljsku kuću Nebojanska 11, Zagreb
 • Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata za stan, Lanište 3d
 • Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata za stan, Bartolići 49
 • Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata za stan, Dubrava 212
 • Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata za obiteljsku kuću, Dragutina Golika 85
 • Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata za stan, Nova Ves 49
 • Usluga koordinatora II na izgradnji vodoopskrbne mreže u projektu Dubranec II
 • Usluge koordinatora II zaštite na radu na dionici Josipdol – Gračac
 • Usluge koordinatora II tijekom izvođenja radova izgradnje „Turističko-rekreacijskog resorta Rasoja“
 • Usluga koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Orubica
 • Usluge izrade plana izvođenja radova i koordinatora II zaštite na radu tijekom izvođenja radova – „Rekonstrukcija vodospreme Butina“
 • Usluge izrade plana izvođenja radova i koordinatora zaštite na radu u Karinskoj ulici bbUsluge izrade plana izvođenja radova i koordinatora II zaštite na radu za stambenu građevinu u ulici Dužice 13
 • Usluge koordinatora II ZNR i plan izvođenja radova – Zatvor u Gospiću – Rekonstrukcija kotlovnice
 • Usluge koordinatora II- izvođenje radova na smanjenju gubitka vode i nadzoru vodoopskrbne mreže na području grada Jastrebarsko- III faza
 • Izrada plana izvođenja radova i obavljanje poslova koordinatora II ZNR kod rekonstrukcije Mesničke, Streljačke i dijela ulice Brezovačkog
 • Izrada plana izvođenja radova i obavljanje poslova koordinatora II ZNR kod izgradnje ulice 1 i ulice 2 na Kajzerici
 • Usluge koordinatora II ZNR u fazi izvođenja radova, Stambena zgrada- Josipa Vogrinca 26
 • Usluge koordinatora II ZNR i Plan izvođenja radova na stambenom objektu u Zagrebu, 11. Podbrežje bb
 • Usluge koordinatora II- sanacija vodoopskrbnog sustava Plitvice- III faza
 • Ugovor o uslugama koordinatora II zaštite na radu za izgradnju dionice 0+000-8+650 dovodnog meloracijskog kanala za naodnjavanje Biđ-Bosutskog polja
 • Usluge koordinatora II ZNR na smanjenju gubitaka i sanaciji vodoopskrbnog sustava Općine Povljana
 • Usluge koordinatora II zaštite na radu za izgradnju postrojenja za desalinizaciju bočate vode na lokaciji veliko Čelo kod Povljane
 • Koordinator II ZNR nad izvođenjem radova, Petrinjska 12
 • Ugovor o uslugama koordinatora II zaštite na radu tijekom izgradnje dionica 2+736-8+650, 2+538-2+736, 0+892,5-2+538,0+435-0+892,5 i 0+000-0+435 dovodnog meloracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja
 • Koordinator II kod izvođenja zaštitne konstrukcije južnog ulaza u zgradu Općinskog građanskog suda u Zagrebu
 • Pružanje usluga Koordinatora II na ugradnji VRU jedinica za INA Sisak i INA Osijek
 • Izrada plana izvođenja i usluga Koordinatora II za stambenu zgradu K4-3 u Jarunskoj ulici u Zagrebu
 • Izrada plana izvođenja i usluga Koordinatora II za stambenu zgradu u Vrisničkoj ulici u Zagrebu
 • Izrada plana izvođenja radova i obavljanje poslova koordinatora II ZNR za potrebe izgradnje odvojka Ivana Puđaka s komunalnom infrastrukturom
 • Izrada plana izvođenja i usluge koordinatora II za stambenu zgradu K4-4 u ulici Hrgovići bb
 • Obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu za potrebe rekonstrukcije Franjčevićeve ulice od Bilogorske ulice do III. Dumovečkog Luga
 • Dodatne usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom izgradnje dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja
 • Obavljanje poslova koordinatora II nad izvođenjem radova rekonstrukcije raskrižja Bukovačka – Petrova – Prilesje s izgradnjom spojne ceste 2 između Bukovačke i Prilesja
 • Izrada plana izvđenja i usluge Koordinatora II na izgradnji stambene zgrade, VII. Južna Obala 15
 • Usluga koordinatora II zaštite na radu tijekom izgradnje II, III, IV i VII faze dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog Polja
 • Izrada plana izvođenja i obavljanje poslova Koordinatora II zaštite na radu za potrebe izgradnje i rekonstrukcije produžetka ulice Mate Trbušića
 • Usluga koordinatora II na izgradnji priključenja komunalne vodne građevine za odvodnju otpadnih voda radne zone Vukovinsko polje na javni sustav odvodnje otpadnih voda grada Velike Gorice
 • Izrada plana izvođenja i usluge Koordinatora II na izgradnji stambene zgrade u Ogrizovićevoj ulici
 • Usluge koordinatora II ZNR na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Sotin
 • Usluge koordinatora II ZNR nad provedbom projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška“
 • Usluge koordinatora II ZNR za potrebe rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja
 • Usluge koordinatora II nad rekonstrukcijom Podsusedske aleje
 • Usluge koordinatora II nad rekonstrukcijom dijela ulice Srednjak
 • Usluge koordinatora II nad sanacijom kompleksa „Pluto“
 • Izrada plana izvođenja i obavljanje poslova Koordinatora II zaštite na radu kod izgradnje stambene građevine u Ogrizovićevoj ulici u Zagrebu, k.č. 967, k.o. Trešnjevka
 • Izrada plana izvođenja i usluga koordinatora II za stambeno poslovnu zgradu u Dolinarovoj ulici bb.
 • Usluga koordinatora II zaštite na radu nad građevinsko obrtničkim radovima na ulazu 1-Rastovača
 • Obavljanje usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova zamjene stolarije R5, II kat, ulično pročelje
 • Usluge koordinatora II zaštite na radu nad radovima sanacije klizišta Duge ulice i sanacije klizišta u ulici Josipa Kolara u Merenju
 • Izrada geodetskog elaborata komunalne infrastrukture u Čabru
 • Izrada parcelacijskih elaborata formiranja čestica za projekt izgradnje hidrotehničkih objekata za obranu od poplava lijevoj i desnoj obali Gline naselja Topusko i Velika Vranovina
 • Izrada geodetskog elaborata iskolčenja građevine i iskolčenje građevine, izrada geodetskog elaborata evidentiranja građevine u katastru i zemljišnoj knjizi – Mraclin
 • Geodetsko – katastarske usluge u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta općine Krašić
 • Izrada geodetskih i parcelacijskih elaborata za Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
 • Izrada geodetskih podloga za gradnju vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u gradskoj četvrti Podsljeme
 • Geodetska podloga za izradu glavnog-izvedbenog projekta rekonstrukcije Nove ceste-Zadarske ulice
 • Izrada geodetskog elaborata parcelacije za zahvat“ Regulacija kanala Črnac
 • Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja „zamjenskog cjevovoda do VS Pogledić“, izrada geodetske podloge za građevine i zahvate u prostoru „zamjenskog cjevovoda do VS Pogledić“, izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja „zamjenskog cjevovoda do VS Pogledić“
 • Geodetska podloga za izradu glavnog i izvedbenog projekta Ulice Mije Haleuša
 • Geodetske podloge za izradu glavne projektne dokumentacije za rekonstrukciju-izgradnju odvojaka Dračevičke ulice
 • Izrada geodetskih elaborata
 • Geodetske usluge u izgradnji stambene zgrade
 • Geodetska podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Lučko
 • Geodetski radovi u sklopu izrade idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta i ishođenja građevinske dozvole sanacije inundacije u zoni crpne stanice Sava
 • Geodetska podloga za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Ulice 4 od Industrijske ceste do Ulice 144. brigade Hrvatske vojske
 • Stručni geodetski nadzor nad izgradnjom biciklističkih staza u Rimskoj ulici
 • Usluge geodetskog nadzora nad izgradnjom kanalizacijskog sustava Ogulin – zone BB i BC s crpnim stanicama
 • Usluge geodetskog nadzora nad projektiranjem, izgradnjom i puštanjem u rad UPOV Delnice-treći stupanj pročišćavanja, 6600 ES
 • Stručni geodetski nadzor nad izgradnjom produžene ulice Fran Krste Frankopana s komunalnom infrastrukturom
 • Stručni geodetski nadzor nad izgradnjom javne površine u Vinogradskoj ulici (I. faza) u Sisku
 • Stručni geodetski nadzor nad izgradnjom pristupne prometnice na ulicu Vukomerec
 • Stručni geodetski nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom vodovoda u Aglomeraciji Đurđevac
 • Usluge stručnog geodetskog nadzora prilikom izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže i priključaka u naselju Galdovo
 • Stručni geodetski nadzor pri rekonstrukciji raskrižja Dugoselske i Ulice Bedema ljubavi
 • Stručni geodetski nadzor nad izgradnjom oborinske odvodnje u Glogovečkoj ulici
 • Stručni geodetski nadzor nad izvanrednim održavanjem Bukovačke ulice i Ulice Prilesje
 • Stručni geodetski nadzor nad izgradnjom dijela ulice Munjarski put i odvojka Munjarski put
 • Stručni geodetski nadzor nad izgradnjom nogostupa i javnog kanala u Utinjskoj
 • Stručni geodetski nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom produžetka ulice Mate Trbušića
 • Geodetska izmjera za izradu podloga i izrada Elaborata nepotpunog izvlaštenja za izradu izmjene projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju nogostupa u Velikoj Cesti
 • Geodetska izmjera za izradu podloga i izrada Elaborata nepotpunog izvlaštenja za izradu idejnog i glavnog projekta za izmjenu lokacijske i građevinske dozvole za Magistralni cjevovod DN 300 V.Gorica – Kušanec
 • Izrada geodetskih radova i elaborata za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže i priključaka u ulici M. Fintića
 • Projekt sanacije s geodetskim radovima vodotoka Crkveno 1 kroz naselje Osekovo u dužini 300 m
 • Izrada geodetskog snimka trase i elaborata nepoptpunog izvlaštenja za izradu detaljne projektne dokumentacije podsustava Miholjački Poreč u okviru sustava navodnjavanja Karašica
 • Izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Strmec Bukevski
 • Usluga kompletnog nadzora nad radovima na uređenju kružnog raskrižja ulice Martinkovac (DC304) i Ulice Miroslava Krleže (LC58044) u Rijeci
 • Izrada geodetskog elaborata iskolčenja nogostupa u Soblinečkoj ulici
 • Geodetski nadzor na izgradnjom vodovoda Donje Selište
 • Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra južnog dijela Vranskog polja
 • Geodetski radovi iskolčenja građevinske čestice u Krležinoj, Samobor
 • Izrada geodetske snimke postojećeg stanja šumske prometnice Tatinja-Franići na području grada Ploče
 • Usluge geodetskog snimanja pozicije Nožice u koritu Male Neretve(lijeva i desna obala)
 • Izrada geodetske snimke postojećeg stanja za izradu idejnog projekta za ishođenje dozvole za rekonstrukciju ulice Resnički put od Baošićkog puta do ulice Valunske Ploče
 • Stručni geodetski nadzor nad provedbom projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška“
 • Usluge geodetskog nadzora nad provedbom projekta rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja
 • Stručni geodetski nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje područja Pantovčak – donje Prekrižje – Kraljevec
 • Stručni geodetski nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom Servisne ceste na Slavonsku aveniju
 • Izrada geodetskog projekta i elaborata za izradu glavnog i izvedbenog projekta za uređenje nogostupa na dijelu ulice Prilesje
 • Izrada geodetskih radova i elaborata za izradu projektne dokumentacije glavnih projekata rekonstrukcije magistralnih cjevovoda – Turopoljski prsten
 • Geodetski nadzor nad izgradnjom kanalizacijske mreže u Sinjskoj ulici, Ledinskom putu i odvojcima s crpnom stanicom
 • Izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja za izgradnju vodovoda i kanalizacije u Velikoj Gorici
 • Izrada snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskog elaborata izvedenog
 • Izrada geodetske snimke, geodetskog projekta, elaborata iskolčenja i elaborata nepotpunog izvlaštenja za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Novačkoj ulici do k.č. 2034/1 k.o. Dubrava
 • Izrada geodetske snimke postojećeg stanja prometnice te ostali geodetski radovi za izradu idejnog projekta za rekonstrukciju Ulice Mirka Račkog u Sesvetama
 • Izrada geodetske snimke postojećeg stanja prometnice te ostali geodetski radovi za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Lisičine – Idejni projekt prometnice s komunalnom infrastrukturom
 • Stručni geodetski nadzor nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Orubica
 • Izrada geodetske snimke, geodetskog projekta, elaborata iskolčenja i elaborata nepotpunog izvlaštenja za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u II. Zagorskoj ulici od k.br. 2C do Zagorske ulice
 • Geodetski nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Ulice Ivana Kukuljevića, od Britanskog trga do Kozarčeve ulice
 • Stručni geodetski nadzor nad izgradnjom autobusnih stajališta na Velikopoljskoj cesti
 • Stručni i geodetski nadzor nad izmještanjem magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Ivanjorečke ceste u Ivanjoj Reki
 • Izrada geodetske snimke postojećeg stanja prometnice te ostali geodetski radovi za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije autoceste A3 Bregana – Zagreb – Lipovac: Uklanjanje priključka odmorišta Stari Hrastovi sjever
 • Izrada projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju 500 obiteljskih kuća na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske; GRUPA 06: Usluge izrade Geodetskih projekata za 30 kuća – Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Varaždinska i Zagrebačka županije
 • Geodetski nadzor nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Blata – Cerna
 • Geodetski nadzor nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Sopot
 • Geodetski nadzor na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Javorov vrh“ u Općini Brinje
 • Geodetski nadzor nad produljenjem lijevog skretača na raskrižju Branimirove i Držićeve ulice
 • Izrada geodetskih radova, elaborata iskolčenja i elaborata nepotpunog izvlaštenja za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta javnog kanala u odvojku Ulice Kameščice (Čučerska cesta, od kbr. 374)
 • Izrada geodetskih radova, elaborata iskolčenja i elaborata nepotpunog izvlaštenja za izradu projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u gradskoj četvrti Podsljeme; Vodoopskrbni cjevovodi u ulicama: Prostišno, Podrebernica, Šestinski prilaz, Draškovec, Rijeznica i Topolje
 • Izrada geodetskih radova i elaborata nepotpunog izvlaštenja za izradu glavnog projekta za gradnju vodovoda i fekalne kanalizacije u Baranjskoj ulici u naselju Gradići
 • Izrada geodetskih radova i elaborata nepotpunog izvlaštenja za izradu glavnog projekta za gradnju vodovoda u Ulici Vranešina u naselju Kuče
 • Izrada geodetskih radova i elaborata nepotpunog izvlaštenja za izradu glavnog projekta za gradnju vodovoda i fekalne kanalizacije u Uskopskoj ulici u naselju Veliko Polje
 • Izrada geodetske snimke, geodetskog projekta, elaborata iskolčenja i elaborata nepotpunog izvlaštenja za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Gornji Jarek, Meglenjak i Jagodišće
 • Geodetski radovi potrebni za izradu glavnog i izvedbenog projekta Ulice Mije Haleuša, II., III. i IV. Etapa
 • Izrada geodetske snimke postojećeg stanja za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju odvojka Kvintičke ulice- Idejni projekt
 • održavanje dijela Branovečke ceste od ulice Novoselečki put do ulice Lobori
 • Izvođenje geodetskih radova za potrebe izradu projekta izvanrednog održavanja ulice Cerjani od Trpučanske ulice do ulice Macekovići
 • Izvođenje geodetskih radova za potrebe izrade projekta Izvanredno održavanje ulice Ivana Cankara
 • Izrada geodetske snimke postojećeg stanja za izradu idejnog projekta za rekonstrukciju Unčanske ulice s komunalnom infrastrukturom
 • Izrada geodetske snimke postojećeg stanja za izradu projektno tehničke dokumentacije za dio ulice Graberje – idejni projekt
 • Izrada snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području općine Domašinec
 • Geodetske usluge za uređenje javnih površina i groblja u gradu Zagrebu
 • Geodetski projekt ili elaborat i geodetski snimak postojećeg stanja za izradu projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta
 • Izrada studijske i projektno tehničke dokumentacije te dokumentacije o nabavi za projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Glina
 • Izrada geodetskih elaborata izvedbenog stanja nerazvrstanih cesta u dijelu naselja Punat
 • Izrada studijske i projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Glina
 • Geodetsko-katastarske usluge
 • Izvođenje geodetskih radova za potrebe izrade projekta sanacije inundacije u zoni crpne stanice Sava
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbe naselja Pokupska Slatina, Zaloj, Gračenica Šišinečka i Stankovac
 • Izrada parcelacijskog elaborata kč.br. 1670 k.o. Glina, ishođenje RUGČ i provedba istog radi evidentiranja podataka o zgradama na kč.br. 2324/1 k.o. Knin za Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
 • Izrada geodetskih podloga za uređenje autobusnih stajališta za grad Sisak
 • Stručni geodetski nadzor građenja nad radovima na pregradnom mjestu retencije Ogulin, faza I.
 • Stručni geodetski nadzor nad izvođenjem radova sa izradom snimke izvedenog stanja i izradom elaborata za upis u katastar i zemljišne knjige ovjeren od strane područnog ureda za projekt regulacije Orljave
 • Geodetske podloge za izradu projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta grada Siska