Aktivni projekti

 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom Velebitske ulice u Sesvetama -izgradnjom dijela nogostupa
 • Stručmi nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije oštećenja na mostu širinec I-Desno u km 70+864, autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima: Cjelina jug: Dionica 6, VS/CS Drenovci – Gunja/istok – Đurići, priključenje vodoopskrbnog cjevovoda naselja Đurići – Račinovci na RVSIS
 • Usluge nadzora na projektu poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici u Samoboru
 • Stručni nadzor nad izgradnjom autobusnog stajališta u ulici Štefanovec
 • Usluge stručnog nadzora, koordinatora II zaštite na radu, geodetske usluge te izrada energetskog certifikata za projekt „Građenje građevine stambene namjene (s jednim stanom) 3.b skupine
 • Obavljanje poslova stručnog nadzora nad: Sustav upravljanja gubicima-dogradnja postojećeg nadzorno-upravljačkog sustava uspostavom kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu javnog isporučitelja vodnih usluga
 • Stručni nadzor za građenje otvorenih natkrivenih skladišta s pripadajućim infrastrukturama na servisno operativnom centru Jakuševec
 • Stručni nadzor nad izgradnjom grupe ulica u Dubravi
 • Usluge stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova za potrebe projekta „Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica-Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima“
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina
 • Stručni nadzor nad provedbom projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“
 • Kompletan stručni nadzor nad provedbom projekta „Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na pordučju aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo”
 • Stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Glog
 • Stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Orubica
 • Stručni nadzor nad provedbom projekta rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćivanje otpadnih voda Aglomeracije Petrinja
 • Stručni nadzor i usluge koordinatora II ZNR nad provedbom projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška“
 • Stručni nadzor nad izgradnjom bunara B7 i B8, te dovodnog cjevovoda na vodocrpilištu Petruševec
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog sustava Noršić selo – Jarušje
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije zapadnog dijela sliva separatora m906 u km 368+250 i istočnog dijela sliva separatora m906 u km 371+800 na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Vučevica – Dugopolje
 • Stručni nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda – sanitarna kanalizacija etapa 2
 • Stručni nadzor nad sanacijom prijelaznih naprava mosta Drava I, autocesta A4 u km 23+220
 • Stručni građevinski nadzor građenja tijekom izvođenja radova – Regulacija Orljave na području Ciglenika i Bečica
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovim sanacije nadvožnjaka Popovača iznad autoceste u km 88+880, autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, dionica Popovača – Kutina
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovim sanacije nadvožnjaka na Velikopoljskoj cesti iznad autoceste A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, kod čvora Buzin
 • Stručni nadzor nad izgradnjom (produženjem) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Podsused-Vrapče
 • Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije vodospreme Butina
 • Usluge nadzora nad izvođenjem radova – vodoopskrba Općine Staro Petrovo Selo – izgradnja priključaka u naseljima Staro Petrovo Selo, Godinjak, Vrbova, Štivica, Komarnica
 • Usluge nadzora radova na izgradnji sustava odvodnje aglomeracije Opuzen – dio u kanal Mala Neretva
 • Ugovor o uslugama nadzora radova nad izgradnjom sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Metković
 • Usluga izrade projektne dokumentacije podsustava Miholjački Poreč u okviru sustava navodnjavanja Krašica
 • Izrada studijske i projektne dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Bjelovar 2, „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Bjelovar, Gudovac i Rovišće“
 • Izrada tehničko – tehnoloških specifikacija i glavnih projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti strojarnice bloka K i L, elektrokomande i zgrade 30kV postrojenja u sklopu pogona „TE-TO“ Zagreb
 • Usluge izrade projektne dokumentacije za izradu spojnog cjevovoda VS „Baltić Brdo“ u Glini
 • Usluga izrade projektne dokumentacije za izradu crpne stanice „Baltić Brdo“ u Glini
 • Optimizacija sustava pitke vode unutar pogona „TE-TO“ Sisak
 • Usluge izrade varijanti idejnih rješenja, idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole i ustupanje na korištenje cestovnog zemljišta odmorišta Plitvice
 • Usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukcije državne ceste DC22, dionica Cubinec – Sveti Ivan Žabno s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole
 • Izrada projektne dokumentacije za postavljanje šest platformi za čišćenje snijega i leda s kamiona na lokacijama odmorišta autocesta A1 (Dobra istok – zapad, Zir – zapad), autocesta A3 (Gradna – jug, Spačva) i autocesta A4 (Ljubešića – zapad)
 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukcije ulice Lučko u Zagrebu
 • Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije Školske ulice u Sesvetama
 • Izrada glavne projektne dokumentacije za rekonstrukciju – izgradnju odvojaka Dračevičke ulice u Zagrebu
 • Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Pakračke ulice u Sesvetama
 • Izrada idejnog projekta, glavnog projekta, izrada izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole sanacije inundacije u zoni crpne stanice Sava
 • Izrada projektne dokumentacije za 30 kuća – Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko- križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Varaždinska i Zagrebačka županija
 • Izrada projektne dokumentacije Šporerova ulica u Karlovcu
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju odvojka Kvintičke ulice- Idejni projekt
 • Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju Unčanske ulice s komunalnom infrastrukturom
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za dio ulice Graberje – idejni projekt
 • Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Trg. dr. F. Tuđmana, Ulici žrtava domovinskog rata i Hrvatskoj ulici u Glini
 • Izrada glavnog i izvedbenog projekta Ulice Mije Haleuša, I. Etapa
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Gornji Jarek, Meglenjak i Jagodišće
 • Izrada glavnog i izvedbenog projekta Ulice Mije Haleuša, II., III. i IV. Etapa
 • Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u gradskoj četvrti Podsljeme; Vodoopskrbni cjevovodi u ulicama: Prostišno, Podrebernica, Šestinski prilaz, Draškovec, Rijeznica i Topolje
 • Izgradnja idejnog, glavnog i izvedbenog projekta javnog kanala u odvojku Ulice Kameščice (Čučerska cesta, od kbr. 374)
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku Čučerske ceste kod kuć.br. 113A i 113B
 • Izrada idejnog projekta za izgradnju Ulice 2 u Sesvetama
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Trpučanske ceste od ulice Hižišće do ulice Gata
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC22, dionica Guščerovec-Križevci, duljine 6,5 km
 • Izrada glavnog, izvedbenog projekta i projekta izvedenog stanja izgradnje vodovoda i kanalizacije ispod šetnice od 20. Domobranske pukovnije do Sisačke ulice
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Pjera Križanića
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Ružičnjak
 • Izrada projektne dokumentacije i protupožarnih elaborata za gradnju vodoopskrnih cjevovoda u gradskoj četvrti Brezovica
 • Sustav javne odvodnje u naselju Vid – izrada analize stanja i studije izvodljivosti kao podloga za izradu idejnih i glavnih projekata
 • Izrada projektne dokumentacije za obnovu kolnika državne ceste DC41 na dionici Koprivnička Rijeka – Vojakovački Kloštar
 • Izrada detaljne projektne dokumentacije podsustava Miholjac – Viljevo u okviru sustava navodnjavanja Karašica
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela Kašinske ulice s izgradnjom obostranih autobusnih ugibališta
 • Pružanje savjetničke usluge upravljanja projektom gradnje za ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade jašionice za zemljišnoknjižni odjel općinskog građanskog suda u zagrebu
 • Vođenje projekta nad izgradnjom PS Jalševec, vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara
 • Vođenje projekta nad izgradnjom i rekonstrukcijom javnih kanala u Južnoj ulici s odvojcima
 • Vođenje projekta nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Dubec
 • Vođenje projekta nad izgradnjom kanalizacijske mreže na uzvodnom slivu potoka Lomnica-Brezovica
 • Usluga procjene tržišne vrijednosti nekretnina za potrebe izgradnje objekata Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.
 • Usluge izrade plana izvođenja radova i koordinatora zaštite na radu u Karinskoj ulici bb
 • Usluge izrade plana izvođenja radova i koordinatora II zaštite na radu za stambenu građevinu u ulici Dužice 13
 • Usluge izrade plana izvođenja radova i koordinatora II zaštite na radu tijekom izvođenja radova – „Rekonstrukcija vodospreme Butina“
 • Usluge koordinatora II zaštite na radu na dionici Josipdol – Gračac
 • Usluge koordinatora II tijekom izvođenja radova izgradnje „Turističko-rekreacijskog resorta Rasoja“
 • Usluga koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Orubica
 • Geodetska podloga za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Ulice 4 od Industrijske ceste do Ulice 144. brigade Hrvatske vojske
 • Stručni geodetski nadzor građenja nad radovima na pregradnom mjestu retencije Ogulin, faza I
 • Geodetska podloga za izradu spojnog cjevovoda VS „Baltić Brdo“
 • Geodetska podloga za izradu projektne dokumentacije za izradu crpne stanice „Baltić Brdo“
 • Geodetske podloge za izradu idejnog i glavnog projekta za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Trg dr. Franje Tuđmana, Ulici žrtava Domovinskog rata i Hrvatskoj ulici u Glini
 • Geodetski radovi u sklopu izrade projektne dokumentacije za obnovu kolnika državne ceste oznake DC41, dionica Koprivnička Rijeka-Vojakovački Kloštar, duljine 6.8 km
 • Geodetski radovi u sklopu izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC22, dionica Cubinec-Sveti Ivan Žabno, duljine 8.4 km
 • Geodetski radovi u sklopu izrade idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta i ishođenja građevinske dozvole sanacije inundacije u zoni crpne stanice Sava
 • Geodetske podloge za izradu projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta
 • Geodetska podloga za izradu glavnog-izvedbenog projekta rekonstrukcije Nove ceste-Zadarske ulice
 • Geodetska podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Lučko
 • Geodetska podloga za izradu glavnog i izvedbenog projekta Ulice Mije Haleuša
 • Geodetske podloge za izradu glavne projektne dokumentacije za rekonstrukciju-izgradnju odvojaka Dračevičke ulice
 • Geodetske usluge u izgradnji stambene zgrade
 • Stručni geodetski nadzor nad izvođenjem radova sa izradom snimke izvedenog stanja i izradom elaborata za upis u katastar i zemljišne knjige ovjeren od strane područnog ureda za projekt regulacije Orljave
 • Izrada geodetskog elaborata parcelacije za zahvat“ Regulacija kanala Črnac“
 • Izrada geodetskih elaborata